Статут Єдиного Центру (нова редакція)

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Правові основи діяльності, найменування, символіка, атрибутика та місцезнаходження організації


1. Єдиний Центр є політичною партією - добровільним об’єднанням громадян, що діє відповідно до Конституції України, законодавства України, Програми Єдиного Центру та цього Статуту.
2. Повне найменування політичної партії: політична партія Єдиний Центр.
3. Скорочене найменування політичної партії: Єдиний Центр.
4. Єдиний Центр об'єднує громадян України, які визнають його Програму та Статут.
5. Єдиний Центр має власну символіку, печатку, штампи, бланки та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Президією Єдиного Центру. Символіка Єдиного Центру реєструється в установленому законом порядку.
6. Єдиний Центр, його організації та первинні осередки при здійсненні своєї статутної діяльності мають виключне право на використання символіки Єдиного Центру.
7. Центральні керівні органи Єдиного Центру знаходяться у місті Києві.

РОЗДІЛ II

ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ДОСЯГЕНЕННЯ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ


Cтаття 2. Цілі, завдання Єдиного Центру та шляхи їх досягнення


Цілі, завдання Єдиного Центру та шляхи їх досягнення визначаються Програмою Єдиного Центру, яка приймається і корегується у відповідності до вимог цього Статуту.


Стаття 3. Види діяльності Єдиного Центру


1. З метою реалізації Програми та виконання статутних завдань Єдиний Центр в порядку, що не суперечить законодавству України, здійснює такі види діяльності:

 1. бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи;
 2. домагається забезпечення в Україні прав і свобод людини, визначених Конституцією, законами України, міжнародними зобов’язаннями України, рішеннями Європейського Суду з прав людини;
 3. бере участь у виборах Президента України, виборах народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, в організації проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
 4. контролює виконання своїх обов’язків органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими особами, а також виборчих програм народних обранців і політичних партій;
 5. сприяє об’єднанню і координації зусиль широкого кола політичних та громадських організацій з метою втілення в життя тих програм діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, втілення зобов’язань та виконання виборчих програм народних обранців, які відповідають цілям і завданням Єдиного Центру;
 6. здійснює спільними, скоординованими зусиллями всіх своїх членів ефективний громадський контроль за неухильним дотриманням законодавства в усіх сферах суспільного життя;
 7. втілює соціально-економічні, правові, культурні, інформаційні цільові проекти і програми, які відповідають основним засадам діяльності організації;
 8. утворює політичні, виборчі та парламентські коаліції та блоки або вступає до них;
 9. вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозиції та ініціативи, що сприяють виконанню Програми Єдиного Центру;
 10. отримує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 11. бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади та органів місцевого самоврядування, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;
 12. вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян;
 13. організовує та проводить громадську експертизу (круглі столи, громадські слухання, місцеві ініціативи тощо) з питань, що торкаються прав та інтересів громадян;
 14. засновує власні засоби масової інформації відповідно до законодавства;
 15. у різних формах розповсюджує (в тому числі шляхом реалізації власних друкованих видань) інформацію про свою діяльність і про ставлення до влади та до політичних проблем, а також висловлює свою політичну позицію з будь-яких питань державного і суспільного життя шляхом оприлюднення її у засобах масової інформації;
 16. організовує та проводить мітинги, збори, демонстрації, марші, походи, пікетування та інші масові заходи;
 17. бере участь в диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства;
 18. проводить інші громадсько-політичні заходи;
 19. ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі, професійні та інші об'єднання громадян, надає кваліфіковану допомогу в їх створенні та діяльності;
 20. встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням, програмним цілям та принципам Єдиного Центру;
 21. встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи;
 22. здійснює іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.

2. Єдиний Центр укладає лише такі угоди з іноземними та міжнародними партнерами, які не ставлять його в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іноземної організації чи політичної партії.

3. Єдиний Центр може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних органів.

4. Єдиний Центр діє виключно конституційними та демократичними методами, дотримуючись принципів добровільності, відкритості та гласності, плюралізму думок, неприпустимості переслідування за переконання, рівноправності та взаємоповаги його членів, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності.

РОЗДІЛ III

СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ. СТАТУТНІ ОРГАНИ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ


Стаття 4. Структура Єдиного Центру


1. Структуру Єдиного Центру складають первинні осередки та організації наступних типів:

 1. сільські, селищні та міські організації, які утворюються відповідно до пункту 3 цієї статті Статуту;
 2. територіальні організації;
 3. міські міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення з районним поділом, які утворюються відповідно до пункту 5 цієї статті Статуту;
 4. регіональні організації.

2. Первинний осередок створюється не менше ніж 3 членами Єдиного Центру.

3. У селі, селищі, місті районного значення, в яких існує кілька первинних осередків, утворюється сільська, селищна, міська організація Єдиного Центру, яка є об’єднанням цих осередків.

4. До територіальних організацій належать організації Єдиного Центру, що утворені та діють в межах району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, району у місті.

5. У місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення з районним поділом утворюється міська організація Єдиного Центру як об’єднання районних у місті (територіальних) організацій.

6. Регіональними організаціями Єдиного Центру є: Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Єдиного Центру.


Стаття 5. Статутні органи Єдиного Центру, організацій та первинних осередків Єдиного Центру


1. Статутними органами Єдиного Центру та його організацій є:

 1. керівні представницькі органи;
 2. керівні виконавчі органи;
 3. контрольно-ревізійні органи;
 4. консультативно-дорадчі органи.

2. До керівних представницьких органів Єдиного Центру, організацій та первинних осередків Єдиного Центру належать:

1) Центральні керівні представницькі органи:

 1. З’їзд;
 2. Політична Рада;
 3. Президія Єдиного Центру;
 4. Колегія Лідерів Єдиного Центру.

2) керівні представницькі органи організацій Єдиного Центру:

 1. Конференція (Збори);
 2. Рада;
 3. Президія (для сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Єдиного Центру - в разі її створення).

3) керівні представницькі органи первинних осередків:

 1. Збори;
 2. Рада (в разі її створення).

3. До керівних виконавчих органів Єдиного Центру належать:

 1. Єдиного Центру – Центральний керівний виконавчий орган Єдиного Центру;
 2. регіональних організацій;
 3. секретаріати, утворені рішенням Секретаріату Єдиного Центру на території діяльності декількох територіальних організацій;
 4. територіальних організацій (в разі їх утворення).

4. До контрольно-ревізійних органів Єдиного Центру належать:

 1. контрольно-ревізійна комісія;
 2. комісії організацій Єдиного Центру.

5. До консультативно-дорадчих органів Єдиного Центру належать:

 1. органи Єдиного Центру;
 2. органи організацій Єдиного Центру.

Стаття 6. Організаційні засади діяльності Єдиного Центру, його організацій, статутних органів та посадових осіб


1. Діяльність Єдиного Центру, його організацій, статутних органів та посадових осіб базується на таких організаційних засадах:

 1. дотримання Програми та Статуту Єдиного Центру, зокрема встановлених Статутом порядку звітності, порядку та періодичності обрання Центральних керівних органів та керівних органів організацій, їхніх посадових осіб;
 2. дотримання вимог нормативних документів, передбачених цим Статутом і впроваджених у дію у відповідності до його вимог;
 3. дотримання принципів демократії, колегіальності та відкритості при прийнятті рішень;
 4. доведення рішень керівних органів Єдиного Центру до всіх його організацій і осередків;
 5. обов’язкового виконання всіма організаціями Єдиного Центру рішень його Центральних керівних органів та керівних органів організацій Єдиного Центру вищого рівня з програмних, статутних та виборчих питань, ухвалених відповідно до цього Статуту;
 6. права Центральних керівних органів та керівних органів організацій Єдиного Центру вищого рівня скасовувати рішення, дезавуювати заяви та звернення керівних органів нижчого рівня, відміняти розпорядження, дезавуювати заяви та звернення посадових осіб організацій Єдиного Центру нижчого рівня та первинних осередків, прийняті з порушенням Статуту, а також ті їхні рішення і розпорядження, заяви та звернення, які не відповідають Програмі Єдиного Центру, рішенням Центральних керівних органів та керівних органів Єдиного Центру вищого рівня або не належать до компетенції керівних органів і посадових осіб організацій Єдиного Центру нижчого рівня або первинних осередків.

РОЗДІЛ IV

ЧЛЕНСТВО В ЄДИНОМУ ЦЕНТРІ


Стаття 7. Членство у Єдиному Центрі та його обмеження


1. Членом Єдиного Центру може бути громадянин України незалежно від його національності, релігійних переконань, статі, соціального та майнового стану, належності до громадських організацій, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає та дотримується Програми та Статуту Єдиного Центру, своєю діяльністю сприяє досягненню його мети та здійсненню завдань і не є членом будь-якої іншої політичної партії.
2. Членами Єдиного Центру не можуть бути громадяни України, які є посадовими або службовими особами, щодо членства яких у політичних партіях встановлено обмеження Конституцією та законами України.
3. Членство в Єдиному Центрі є фіксованим, що забезпечується системою партійного обліку.
4. Облік членів ведеться на всіх структурних рівнях Єдиного Центру. Порядок ведення обліку членів Єдиного Центру встановлюється Політичною Радою.
5. Членство в Єдиному Центрі засвідчується партійним квитком, зразок якого затверджується Політичною Радою.


Стаття 8. Права членів Єдиного Центру


1. Права членів Єдиного Центру реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
2. Член Єдиного Центру має право:

 1. брати участь у здійсненні статутних завдань Єдиного Центру та у заходах, що проводяться Єдиним Центром;
 2. на захист Єдиним Центром, в тому числі й у суді, його законних прав і свобод;
 3. подавати пропозиції до керівних органів Єдиного Центру, пов'язані з його діяльністю;
 4. безпосередньо брати участь у виробленні і реалізації партійної політики;
 5. вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя;
 6. пропонувати кандидатури, обирати та бути обраним до будь-якого виборного органу Єдиного Центру, а також в інший спосіб брати участь в управлінні його справами в порядку, передбаченому цим Статутом;
 7. подавати пропозиції до партійних органів щодо кандидатур для висування їх від імені Єдиного Центру до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;
 8. пропонувати зміни до Статуту і Програми Єдиного Центру;
 9. отримувати інформацію з питань діяльності Єдиного Центру, зокрема, з питань, що стосуються його особисто;
 10. при незгоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи Єдиного Центру оскаржити це рішення до керівних або контрольно-ревізійних органів у відповідності до їхньої компетенції, визначеної цим Статутом;
 11. припинити членство в Єдиному Центрі за власним бажанням.

3. Член Єдиного Центру, обраний до його керівного, консультативно-дорадчого чи контрольно-ревізійного органу, має право за власним бажанням вийти зі складу відповідного органу на підставі письмової заяви без втрати членства в Єдиному Центрі.
4. Статутні органи, посадові особи Єдиного Центру в межах повноважень, визначених цим Статутом, зобов‘язані розглянути заяви, звернення та скарги членів Єдиного Центру не пізніше, ніж у тридцятиденний термін після їх отримання та надати на них мотивовану відповідь (на прохання заявника - у письмовій формі).


Стаття 9. Обов‘язки членів Єдиного Центру


1. Обов‘язки членів Єдиного Центру реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
2. Кожен член Єдиного Центру зобов‘язаний:

 1. дотримуватись Програми, Статуту, інших нормативних документів Єдиного Центру;
 2. сприяти поширенню ідей та світогляду Єдиного Центру, виробленню партійної політики, її пропаганді та втіленню у життя;
 3. виконувати рішення керівних органів Єдиного Центру;
 4. дотримуватись норм партійної дисципліни;
 5. брати участь у здійсненні його статутних завдань та заходах;
 6. надавати всебічну допомогу та сприяти перемозі на загальнонаціональних чи місцевих виборах кандидатам, які висунуті або підтримуються Єдиним Центром;
 7. дбати про зміцнення його впливу та авторитету у суспільстві;
 8. дотримуватись норм моралі та етики, утверджувати в Єдиному Центрі дух товариськості та взаємної підтримки;
 9. увійти в разі обрання народним депутатом України до складу фракції Єдиного Центру (або фракції виборчого блоку, до складу якого входить Єдиний Центр) та коаліції (до складу якої входить фракція Єдиного Центру (або фракція виборчого блоку, до складу якого входить Єдиний Центр) або увійти в разі обрання депутатом місцевої ради до складу фракції Єдиного Центру;
 10. зупиняти членство в Єдиному Центрі на період обіймання посад, перебування на яких, згідно з законодавством, є несумісним з членством у політичних партіях;
 11. сплачувати членські внески.

3. Порядок сплати членських внесків визначається Політичною Радою.


Стаття 10. Партійні заохочення та стягнення


1. До члена Єдиного Центру можуть бути застосовані партійні заохочення та стягнення.
2. Члени Єдиного Центру заохочуються за зразкове виконання та сумлінне ставлення до покладених на них обов'язків, ініціативу у розбудові партійних структур, високу активність та творчий підхід у роботі.
3. Видами партійного заохочення є:

 1. нагородження партійною відзнакою;
 2. нагородження Почесною грамотою Єдиного Центру;
 3. нагородження цінним подарунком або грошовою винагородою;
 4. оголошення подяки.

4. Повноваження керівних органів Єдиного Центру щодо заохочення та порядок заохочення визначаються Політичною Радою.
5. До члена Єдиного Центру, який, порушивши Статут чи Програму Єдиного Центру, завдав шкоди його авторитету, може бути застосовано партійне стягнення.
6. Видами партійного стягнення є:

 1. публічне обговорення проступку на зборах, конференціях, засіданнях Центральних керівних органів або керівних органів відповідної організації Єдиного Центру;
 2. оголошення догани;
 3. виключення з Єдиного Центру.

7. До члена Єдиного Центру за одне і те ж порушення може бути застосовано лише одне партійне стягнення.
8. Повноваження керівних органів Єдиного Центру щодо застосування стягнень, а також порядок публічного обговорення проступку та оголошення догани визначаються Політичною Радою.


Стаття 11. Порядок набуття членства у Єдиному Центрі


1. Вступ до Єдиного Центру здійснюється на підставі особистої письмової заяви кандидата, яка подається за його особистим рішенням до Ради первинного осередку (в разі її створення), Зборів первинного осередку, Президії організації Єдиного Центру (для тих організацій Єдиного Центру, де, у відповідності до цього Статуту, створена Президія), Ради організації Єдиного Центру, Конференції (Зборів) організації Єдиного Центру, Президії Єдиного Центру, Політичної Ради, З’їзду Єдиного Центру, як правило, за його особистої присутності та за наявності письмової рекомендації, як мінімум одного члена Єдиного Центру.
2. Член Єдиного Центру, який дає рекомендацію для вступу до Єдиного Центру нового члена, несе перед Єдиним Центром політичну відповідальність за особу, яку рекомендує.
3. Рішення щодо прийняття до Єдиного Центру ухвалює керівний орган первинного осередку, організації Єдиного Центру або Єдиного Центру, до якого подана заява кандидата, як правило, за присутності особи, яка вступає до Єдиного Центру та особи, яка її рекомендує.
4. Рішення щодо прийняття до Єдиного Центру особи, яка є або була Президентом України, членом Кабінету Міністрів України, була Головою або членом Конституційного Суду України, була Головою або членом Верховного Суду України, була Головою або членом вищого спеціалізованого суду України, була Генеральним прокурором України, а також особи, яка має 1, 2 чи 3 ранг державного службовця або 1, 2 чи 3 ранг посадової особи органів місцевого самоврядування, ухвалює Президія Єдиного Центру, Політична Рада або З’їзд на підставі особистої письмової заяви кандидата.
5. Рішення щодо прийняття до Єдиного Центру, прийняте Зборами або Радою (в разі її створення) первинного осередку чи Президією (для територіальної організації – в разі створення Президії), Радою, Конференцією (Зборами) територіальної, міської (міста з районним поділом), міської (міста районного значення), селищної та сільської організації Єдиного Центру, набуває чинності після завершення кандидатського терміну та затвердження рішення щодо прийняття Президією відповідної регіональної організації.
6. Рішення щодо прийняття до Єдиного Центру, прийняте Президією, Радою або Конференцією (Зборами) регіональної організації Єдиного Центру, набуває чинності після завершення кандидатського терміну та затвердження рішення щодо прийняття до Єдиного Центру керівним органом, який це рішення приймав або якому, у відповідності до вимог цього Статуту, делеговано дане повноваження.
7. У виключних випадках на обмежений період часу для визначених регіональних організацій Єдиного Центру відповідно до рішення Політичної Ради право затвердження рішень щодо прийняття у члени Єдиного Центру може бути покладено виключно на Президію Єдиного Центру.
8. Кандидатський термін встановлюється на три місяці після внесення заяви до реєстру кандидатів на членство у Єдиному Центрі.
9. Протягом кандидатського терміну кандидати на членство у Єдиному Центрі виконують партійні доручення, з правом дорадчого голосу беруть участь у діяльності первинної організації, де вони перебувають на обліку.
10. Протягом кандидатського терміну кандидати на членство у Єдиному Центрі не можуть обиратись до керівних органів Єдиного Центру, до керівних органів організацій Єдиного Центру, керівних органів первинних осередків.
11. Рішення щодо прийняття до Єдиного Центру, прийняте Президією, Політичною Радою чи З’їздом Єдиного Центру, набуває чинності з моменту його прийняття і не підлягає подальшому затвердженню.
12. Президія Єдиного Центру за поданням Президії регіональної організації може прийняти рішення про затвердження рішень щодо прийняття у члени Єдиного Центру без дотримання кандидатського терміну.
13. В разі прийняття рішення Президією Єдиного Центру за поданням Президії регіональної організації щодо затвердження рішення щодо прийняття до Єдиного Центру конкретного кандидата без кандидатського терміну, прийнятих Конференцією (Зборами), Радою чи Президією регіональної організації Єдиного Центру, таке рішення Конференції (Зборів), Ради чи Президії регіональної організації Єдиного Центру набуває чинності з моменту його прийняття і не підлягає подальшому затвердженню.


Стаття 12. Зупинення та припинення членства в Єдиному Центрі


1. Член Єдиного Центру, який призначений на посаду або вступив на службу, несумісну відповідно до Конституції та законів України з членством у політичних партіях, зупиняє членство в Єдиному Центрі на час перебування на відповідній посаді або службі шляхом подання відповідної письмової заяви до організації Єдиного Центру, де він перебуває на обліку. Членство в Єдиному Центрі зупиняється з дати, вказаної на заяві, однак не пізніше дня реєстрації заяви.
2. Після звільнення з відповідної посади або служби членство в Єдиному Центрі поновлюється шляхом подання письмової заяви до організації Єдиного Центру, де особа перебувала на обліку до зупинення членства. Членство в Єдиному Центрі поновлюється з моменту реєстрації такої заяви. Члену Єдиного Центру, поновленому в ньому, зберігається партійний стаж.
3. Припинення членства в Єдиному Центрі відбувається:

 1. за власним бажанням;
 2. внаслідок припинення громадянства України;
 3. внаслідок набуття членства в іншій політичній партії;
 4. внаслідок відмови від перереєстрації або її не проходження без поважних причин у встановлений термін;
 5. внаслідок виключення з Єдиного Центру;
 6. внаслідок визнання судом особи недієздатною;
 7. внаслідок набрання законної сили обвинувачувального вироку суду;
 8. внаслідок смерті.

4. Припинення членства в Єдиному Центрі за власним бажанням здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви до організації Єдиного Центру, де він перебуває на обліку. Членство в Єдиному Центрі припиняється з дати, вказаної на заяві, однак не пізніше дня реєстрації такої заяви.
5. Припинення членства в Єдиному Центрі внаслідок припинення громадянства України чи внаслідок набуття членства в іншій політичній партії відбувається з моменту настання відповідної обставини.
6. За рішенням Центральних керівних органів Єдиного Центру може проводитися перереєстрація членів Єдиного Центру в окремих регіональних чи територіальних організаціях.
7. Перереєстрація відбувається за особистої участі члена Єдиного Центру. Порядок перереєстрації встановлюється Політичною Радою.
8. Особа, членство в Єдиному Центрі якої припинено внаслідок непроходження перереєстрації у встановлений строк, за наявності поважних причин має право звернутися до Політичної Ради з клопотанням про поновлення свого членства в Єдиному Центрі.
9. Припинення членства в Єдиному Центрі має безпосереднім наслідком припинення членства в його статутних органах, до складу яких цю особу було обрано, або/та усунення її від виконання посадових обов’язків, якщо вона є посадовою особою у виконавчих або контрольно-ревізійних органах Єдиного Центру.


Стаття 13. Порядок припинення членства особи в Єдиному Центрі внаслідок її виключення


1. Члена Єдиного Центру, який грубо порушив Статут чи Програму Єдиного Центру, своєю діяльністю завдав шкоди репутації Єдиному Центру, може бути виключено з Єдиного Центру.
2. Рішення щодо виключення з Єдиного Центру на основі висновків Центральної контрольно-ревізійної комісії, яка вивчає всі обставини справи, приймається Президією Єдиного Центру, Політрадою або З’їздом більшістю голосів зареєстрованих у роботі членів (делегатів) відповідного Центрального керівного органу Єдиного Центру.
3. Про рішення Президії Єдиного Центру щодо виключення Секретаріат Єдиного Центру невідкладно повідомляє особу, щодо якої прийнято рішення, а також регіональну та територіальну організації, в яких ця особа перебувала на обліку.
4. Рішення про виключення з Єдиного Центру набуває чинності з моменту його прийняття.
5. Особа, виключена з Єдиного Центру за рішенням Президії Єдиного Центру, має право оскаржити рішення про своє виключення до Політичної Ради шляхом подання письмової скарги протягом тридцяти днів з дня прийняття цього рішення.
6. Рішення щодо обґрунтованості рішення Президії Єдиного Центру про виключення особи з Єдиного Центру має бути прийняте Політичною Радою протягом найближчих двох її засідань. Це рішення є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.
7. Членство в Єдиному Центрі особи, рішення Президії Єдиного Центру про виключення якої було скасовано Політичною Радою, поновлюється з моменту скасування рішення про виключення цієї особи. Партійний стаж особи, щодо якої скасовано рішення про її виключення з Єдиного Центру, вважається неперервним.
8. Рішення Політичної Ради або З’їзду щодо виключення особи з Єдиного Центру набуває чинності з моменту його прийняття, є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.
9. Про рішення Політичної Ради або З’їзду щодо виключення особи з Єдиного Центру Секретаріат Єдиного Центру невідкладно повідомляє особу, щодо якої прийнято дане рішення, а також регіональну та територіальну організації, в яких ця особа перебувала на обліку.
10. Особа, членство якої у Єдиному Центрі було припинене, може бути прийнята знову до Єдиного Центру виключно за рішенням Президії Єдиного Центру, але не раніше як через рік після вибуття або виключення.


РОЗДІЛ V

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ТА ЗАПОЧАТКУВАННЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 14. Засади створення та започаткування діяльності організацій і первинних осередків Єдиного Центру


1. Організації Єдиного Центру можуть створюватись і діяти у кожній адміністративно-територіальній одиниці України.
2. В окремій адміністративно-територіальній одиниці України, як правило, може створюватися лише одна організація Єдиного Центру відповідного рівня, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці.
3. Назва організації Єдиного Центру поряд з назвою партії включає вид та назву адміністративно-територіальної одиниці, на території якої організація створена.
4. Первинний осередок створюється і діє на території відповідальності однієї з територіальних організацій Єдиного Центру та є її складовою.
5. Кількість первинних осередків, які можуть бути створені в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці не обмежується.
6. Оригінали Свідоцтв про реєстрацію організацій Єдиного Центру зберігаються в Секретаріаті Єдиного Центру.
7. Для первинних осередків і організацій Єдиного Центру Центральні керівні органи, а також керівні органи організацій Єдиного Центру, до складу яких входять ці первинні осередки або організації, є керівними органами вищого рівня.


Стаття 15. Порядок створення та започаткування діяльності регіональної організації Єдиного Центру


1. Рішення про створення регіональної організації Єдиного Центру приймається Політичною Радою. В цьому Рішенні вказуються дата проведення Установчих Зборів (Установчої Конференції), склад організаційного комітету, попередній Порядок денний Установчих Зборів (Установчої Конференції).
2. Регіональна організація набуває статусу організації Єдиного Центру після затвердження рішення Установчих Зборів (Установчої Конференції) про її створення Президією Єдиного Центру і взяття її на облік у Секретаріаті Єдиного Центру.
3. За рішенням Президії Єдиного Центру регіональна організація Єдиного Центру реєструється у встановленому законодавством порядку.
4. Після реєстрації регіональна організація Єдиного Центру набуває статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку.
5. До складу регіональної організації Єдиного Центру входять усі територіальні, міські (міст з районним поділом), селищні, сільські організації та первинні осередки Єдиного Центру, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
6. Секретаріат регіональної організації Єдиного Центру веде облік всіх організацій Єдиного Центру та первинних осередків, що входять до її складу.
7. Секретаріат регіональної організації Єдиного Центру веде облік членів Єдиного Центру, які стоять на партійному обліку в організаціях Єдиного Центру та первинних осередках, що входять до її складу.


Стаття 16. Порядок створення та започаткування діяльності територіальної організації Єдиного Центру


1. Рішення про створення територіальної організації Єдиного Центру приймається Радою відповідної регіональної організації Єдиного Центру. В цьому Рішенні вказуються дата проведення Установчих Зборів (Установчої Конференції), склад організаційного комітету і попередній Порядок денний Установчих Зборів (Установчої Конференції).
2. Територіальна організація набуває статусу організації Єдиного Центру після затвердження рішення Установчих Зборів (Установчої Конференції) про її створення Президією Єдиного Центру і взяття її на облік у Секретаріаті Єдиного Центру.
3. За рішенням Президії Єдиного Центру територіальна організація Єдиного Центру реєструється у встановленому законодавством порядку.
4. Після реєстрації територіальна організація Єдиного Центру за рішенням Президії Єдиного Центру, прийнятим на підставі звернення Ради регіональної організації Єдиного Центру, може набувати статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку.
5. До складу територіальної організації Єдиного Центру входять усі міські (міст районного значення), селищні, сільські організації та первинні осередки Єдиного Центру, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
6. Секретаріат територіальної організації Єдиного Центру (в разі його створення) веде облік всіх організацій Єдиного Центру та первинних осередків, що входять до її складу.
7. Секретаріат територіальної організації Єдиного Центру (в разі його створення) веде облік членів Єдиного Центру, які стоять на партійному обліку в первинних осередках та організаціях Єдиного Центру, що входять до її складу.


Стаття 17. Порядок створення та започаткування діяльності міської (міста з районним поділом) організації Єдиного Центру


1. Рішення про створення міської організації Єдиного Центру у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення з районним поділом приймається Радою відповідної регіональної організації Єдиного Центру. В цьому Рішенні вказуються дата проведення Установчої Конференції, склад оргкомітету і попередній Порядок денний Установчих Зборів (Установчої Конференції).
2. Міська організація Єдиного Центру у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення з районним поділом набуває статусу організації Єдиного Центру після затвердження рішення Установчих Зборів (Установчої Конференції) про її створення Президією Єдиного Центру і взяття її на облік у Секретаріаті Єдиного Центру.
3. За рішенням Президії Єдиного Центру міська організація Єдиного Центру (міста з районним поділом) реєструється у встановленому законодавством порядку.
4. Після реєстрації міська (міста з районним поділом) організація Єдиного Центру за рішенням Президії Єдиного Центру, прийнятим на підставі звернення Ради регіональної організації Єдиного Центру, може набувати статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку.
5. До складу міської (міста з районним поділом) організації Єдиного Центру входять усі районні у місті (територіальні) організації та первинні осередки Єдиного Центру, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.


Стаття 18. Порядок створення та започаткування діяльності сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Єдиного Центру


1. Рішення про створення сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Єдиного Центру приймається Радою відповідної територіальної організації Єдиного Центру. В цьому Рішенні вказуються дата проведення Установчих Зборів (Установчої Конференції), склад організаційного комітету і попередній Порядок денний Установчих Зборів (Установчої Конференції).
2. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) організація набуває статусу організації Єдиного Центру після затвердження рішення Установчих Зборів (Установчої Конференції) про її створення Радою відповідної регіональної організації Єдиного Центру і взяття її на облік у Секретаріаті регіональної організації Єдиного Центру.
3. За рішенням Ради відповідної регіональної організації Єдиного Центру сільська, селищна, міська (міста районного значення) організація Єдиного Центру реєструється у встановленому законодавством порядку.
4. До складу сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Єдиного Центру входять усі первинні осередки Єдиного Центру, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
5. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) організація Єдиного Центру веде облік всіх первинних осередків, що входять до її складу.
6. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) організація Єдиного Центру веде облік членів Єдиного Центру, які стоять на партійному обліку в первинних осередках, що входять до її складу.


Стаття 19. Порядок створення та започаткування діяльності первинного осередку


1. Первинний осередок створюється за відповідним рішенням Ради або Президії територіальної організації Єдиного Центру і набуває статусу первинного осередку Єдиного Центру після його визнання і взяття на облік рішенням Президії відповідної регіональної організації Єдиного Центру.
2. За рішенням Президії Єдиного Центру може бути створений первинний осередок при апараті Секретаріату Єдиного Центру, який ставиться на облік у територіальній організації за місцем знаходження Секретаріату Єдиного Центру.
3. За рішенням Ради регіональної організації Єдиного Центру може бути утворений первинний осередок при апараті секретаріату регіональної організації Єдиного Центру, який ставиться на облік у територіальній організації за місцем знаходження секретаріату регіональної організації Єдиного Центру.
4. За рішенням Ради територіальної організації Єдиного Центру може бути створений і поставлений на облік за адресою реєстрації секретаріату територіальної організації (в разі його створення) територіальний первинний осередок.
5. Первинний осередок Єдиного Центру легалізує свою діяльність у встановленому законодавством порядку.
6. Первинний осередок Єдиного Центру веде облік своїх членів.


РОЗДІЛ VI

КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ


Cтаття 20. Керівні органи первинного осередку Єдиного Центру


Керівними представницькими органами первинного осередку Єдиного Центру є Збори та Рада (у разі її створення).


Стаття 21. Збори первинного осередку


1. Збори первинного осередку скликаються:

 1. за рішенням Ради первинного осередку (у разі її створення);
 2. за рішенням Голови первинного осередку Єдиного Центру;
 3. на вимогу не менше третини членів Єдиного Центру, які перебувають на обліку в даному первинному осередку;
 4. за рішенням Ради організації Єдиного Центру вищого рівня або Центрального керівного органу Єдиного Центру.
 5. за рішенням одного із Центральних керівних органів Єдиного Центру або одного із керівних органів регіональної організації у випадках, передбачених підпунктом 6 пункту 1 статті 6 цього Статуту.

2. Збори первинного осередку скликаються за необхідності, але не рідше одного разу на рік.
3. Збори первинного осередку є правомочними за умови участі у них більше половини його членів.
4. Рішення Зборів ухвалюються більшістю голосів їх учасників.
5. Збори первинного осередку:

 1. визначають напрями діяльності первинного осередку;
 2. за поданням Голови первинного осередку обирають його заступника;
 3. заслуховують звіт Голови первинного осередку;
 4. приймають рішення щодо утворення Ради первинного осередку та у разі утворення обирають її склад;
 5. виводять достроково зі складу Ради первинного осередку окремого виборного її члена;
 6. обирають до складу Ради первинного осередку нового її члена замість того, повноваження якого припинені достроково;
 7. приймають до Єдиного Центру нових членів;
 8. мають право ініціювати питання про виключення з Єдиного Центру членів Єдиного Центру, які перебувають на обліку в даному первинному осередку;
 9. обирають делегатів на Конференцію територіальної організації Єдиного Центру, а також сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Єдиного Центру, до складу якої входить осередок;
 10. мають право скасовувати рішення, дезавуювати заяви та звернення Ради первинного осередку (в разі його утворення), відміняти розпорядження, дезавуювати заяви та звернення Голови первинного осередку у випадках, передбачених підпунктом 6 пункту 1 статті 6 цього Статуту;
 11. можуть вносити кандидатури для розгляду Конференцією (Зборами) територіальної організації Єдиного Центру для обрання делегатами Конференції організації Єдиного Центру вищого рівня;
 12. можуть вносити пропозиції щодо кандидатур до складу керівних та контрольно-ревізійних органів організації Єдиного Центру вищого рівня;
 13. можуть вносити пропозиції щодо висунення і підтримки кандидатів на місцевих виборах.

6. У своїй діяльності Збори первинного осередку керуються Програмою та Статутом Єдиного Центру, рішеннями Центральних керівних органів Єдиного Центру та керівних органів організацій Єдиного Центру вищого рівня.


Стаття 22. Рада первинного осередку


1. Вищим керівним органом первинного осередку в період між Зборами є Рада первинного осередку Єдиного Центру (в разі її створення), яка обирається Зборами терміном не більше ніж на два роки.
2. До складу Ради первинного осередку Єдиного Центру за посадою входять:

 1. Голова первинного осередку;
 2. Заступник Голови первинного осередку;

3. Інші члени Ради первинного осередку обираються Зборами первинного осередку. Кількість виборних членів Ради первинного осередку визначається Зборами. Кількість виборних членів Ради первинного осередку не може бути більшою за п’яту частину від загальної кількості членів первинного осередку.
4. Рада первинного осередку проводить засідання не рідше одного разу на шість місяців.
5. Засідання Ради первинного осередку скликаються:

 1. Головою первинного осередку за його власним рішенням;
 2. Головою первинного осередку на вимогу не менше третини членів Ради первинного осередку;
 3. за рішенням Ради організації Єдиного Центру вищого рівня або за рішенням Центрального керівного органу Єдиного Центру.

6. Засідання Ради первинного осередку є правомочним за умови участі в ньому більше половини від кількісного складу Ради.
7. Вибуття окремих членів Ради первинного осередку з її складу має наслідком відповідне зменшення її кількісного складу.
8. Рішення Ради первинного осередку ухвалюються більшістю від числа учасників засідання - членів Ради.
9. У засіданні Ради первинного осередку можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени керівних, виконавчих та контрольно-ревізійних органів Єдиного Центру та організацій Єдиного Центру вищого рівня.
10. Рада первинного осередку:

 1. скликає Збори первинного осередку;
 2. у період між Зборами визначає плани діяльності первинного осередку;
 3. за дорученням Зборів здійснює окремі повноваження Зборів;
 4. здійснює політику Єдиного Центру на визначеній території своєї відповідальності в рамках кола завдань, окреслених для первинного осередку керівними органами організації Єдиного Центру, до складу якої входить первинний осередок;
 5. приймає до Єдиного Центру нових членів;
 6. має право ініціювати питання про виключення з Єдиного Центру членів Єдиного Центру, які перебувають на обліку в даному первинному осередку;
 7. має право відміняти розпорядження, дезавуювати заяви та звернення Голови первинного осередку у випадках, передбачених підпунктом 6 пункту 1 статті 6 цього Статуту;
 8. може вносити на Збори кандидатури делегатів Конференції організації Єдиного Центру вищого рівня;
 9. може вносити на Збори пропозиції щодо кандидатур до складу керівних та контрольно-ревізійних органів вищого рівня;
 10. може вносити на Збори пропозиції щодо висунення і підтримки кандидатів на місцевих виборах.

11. У своїй діяльності Рада первинного осередку керується Програмою та Статутом Єдиного Центру, рішеннями Центральних керівних органів Єдиного Центру та керівних органів організацій Єдиного Центру вищого рівня, рішеннями Зборів первинного осередку.


Стаття 23. Посадові особи первинного осередку Єдиного Центру

1. Посадовими особами первинного осередку Єдиного Центру є:

 1. Голова первинного осередку;
 2. Заступник Голови первинного осередку.

2. Голова первинного осередку призначається (звільняється з посади) за рішенням Ради територіальної організації, до складу якої входить існуючий первинний осередок або входитиме новостворюваний первинний осередок.


РОЗДІЛ VII

КЕРІВНІ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЙ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ТА ЇХНІ ВИЩІ КЕРІВНІ ПОСАДОВІ ОСОБИ


Стаття 24. Конференція (Збори) організацій Єдиного Центру


1. Вищим постійно діючим керівним органом організації Єдиного Центру є її Конференція (Збори).
2. Конференція (Збори) організації Єдиного Центру скликається:

 1. Радою відповідної організації Єдиного Центру;
 2. Центральним керівним органом Єдиного Центру;
 3. Радою організації Єдиного Центру вищого рівня.

3. Радою організації Єдиного Центру Конференція (Збори) організації Єдиного Центру скликається:

 1. за власною ініціативою;
 2. на вимогу не менше половини організацій (осередків) Єдиного Центру, які мають право обирати делегатів на Конференцію (Збори), висловлену рішеннями Рад цих організацій (Зборами осередків).

4. Конференція (Збори) організації Єдиного Центру скликається Радою організації Єдиного Центру за необхідністю, але не рідше ніж раз на два роки.
5. Конференція (Збори) організації Єдиного Центру скликається Центральним керівним органом Єдиного Центру:

 1. за потребою для вирішення поточних питань, які для свого вирішення вимагають повноважень Конференції (Зборів);
 2. відповідно до статті 29 цього Статуту:
  1. З’їздом або Політичною Радою - Конференція регіональної організації Єдиного Центру;
  2. З’їздом, Політичною Радою або Президією Єдиного Центру - Конференція (Збори) територіальної, сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Єдиного Центру.

6. Конференція може бути скликана (Збори можуть бути скликані) також за рішенням Ради організації Єдиного Центру вищого рівня:

 1. за потребою для вирішення поточних питань, які потребують повноважень Конференції (Зборів);
 2. на вимогу більш як половини організацій (осередків) Єдиного Центру, які мають право обирати делегатів на Конференцію (Збори), висловлену рішеннями Рад цих організацій (Зборами осередків).

7. У рішенні про скликання Конференції (Зборів) визначаються в обов'язковому порядку час і місце проведення її (їх) першого засідання, порядок реєстрації делегатів Конференції (учасників Зборів) для участі у першому засіданні, порядок обрання тимчасових робочих органів Конференції (Зборів) (мандатної комісії, лічильної комісії, робочого секретаріату, робочої Президії та її керівництва).
8. Конференція (Збори) чергового скликання набуває (набувають) своїх повноважень одразу після затвердження позитивних висновків мандатної комісії щодо кількісного складу та повноважень делегатів Конференції (учасників Зборів) і оголошення першого засідання Конференції (Зборів) відкритим.
9. Протягом терміну повноважень Конференції (Зборів) його (їх) робота організовується у формі засідань.
10. Чергове засідання Конференції (Зборів) скликається за рішенням Ради організації Єдиного Центру не рідше як раз на рік.
11. Засідання Конференції (Зборів) може (можуть) також скликатися:

 1. Президією організації Єдиного Центру (Головою організації, якщо Президія не утворена) на вимогу більшості організацій Єдиного Центру або первинних осередків, які мають право обирати делегатів на Конференцію або брати участь у Зборах, висловлену рішеннями Рад цих організацій або Зборами первинних осередків;
 2. Президією організації Єдиного Центру на вимогу більшості від кількісного складу делегатів Конференції або більшості учасників Зборів, засвідчену особистими підписами кожного з ініціаторів скликання позачергового засідання;
 3. Центральним керівним органом або Радою організації Єдиного Центру вищого рівня.

12. Засідання Конференції (Зборів) може здійснюватися повністю чи частково у режимі телеконференції.
13. Порядок організації засідання Конференції (Зборів) в режимі телеконференції, порядок формування та обговорення питань порядку денного, порядок організації голосування і прийняття рішень визначаються Політичною Радою.
14. Делегати Конференції організації Єдиного Центру обираються з числа членів Єдиного Центру:

 1. регіональної Конференції – Конференціями (Зборами) відповідних територіальних організацій Єдиного Центру, що входять до її складу;
 2. територіальної, сільської, селищної, міської (міста районного значення) Конференції - Зборами відповідних первинних осередків, що входять до її складу.

15. Делегатами Конференції за посадою є члени Ради, члени контрольно-ревізійної комісії відповідної організації Єдиного Центру, депутати місцевої ради відповідного рівня, які є членами Єдиного Центру.
16. Норма представництва на Конференції для організацій (первинних осередків) є рівною для всіх організацій (первинних осередків) Єдиного Центру, які обирають делегатів, і встановлюється органом (посадовою особою), який скликає Конференцію, виходячи з загальної кількості делегатів.
17. Норма представництва на Конференції територіальної організації може встановлюватися з урахуванням кількості первинних осередків, що входять до її складу.
18. Конференції (Збори) організацій Єдиного Центру нижчого рівня, а також первинних осередків мають право протягом всього терміну повноважень Конференції організації Єдиного Центру вищого рівня вносити зміни до персонального складу своїх делегацій або шляхом переобрання делегатів, які безпосередньо обрані Конференцією (Зборами), або шляхом переобрання посадовців, які є делегатами Конференції за посадою від відповідної організації (первинного осередку (в разі Конференції (Зборів) територіальної, сільської, селищної, міської (міста районного значення) організацій Єдиного Центру), та обрання на відповідну посаду іншої особи.
19. Після визнання мандатною комісією повноважень обраного Конференцією (Зборами) організації Єдиного Центру нижчого рівня або первинного осередку (в разі Конференції (Зборів) територіальної, сільської, селищної, міської (міста районного значення) організацій Єдиного Центру) делегата або делегата Конференції, який є делегатом Конференції за посадою, такий делегат набуває статусу посадової особи Єдиного Центру.
20. Посадові права і обов’язки делегата Конференції організації Єдиного Центру визначаються Політичною Радою.
21. Засідання Конференції організації Єдиного Центру є правомочним за умови реєстрації для участі в його роботі більше половини від загальної кількості делегатів Конференції, повноваження яких визнані мандатною комісією.
22. Засідання Зборів організації Єдиного Центру є правомочним за умови реєстрації для участі в їхній роботі більше половини від загальної кількості членів організації.
23. Рішення на засіданні Конференції ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у засіданні делегатів, повноваження яких визнані мандатною комісією Конференції.
24. Рішення на засіданні Зборів ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих учасників Зборів, повноваження яких визнані мандатною комісією Зборів.
25. Рішення на засіданні Конференції (Зборів) з усіх питань, крім кадрових, ухвалюються шляхом відкритого голосування, якщо інше не прийнято Конференцією (Зборами).
26. Рішення Конференції (Зборів) з кадрових питань приймаються відкритим, таємним або поіменним голосуванням за рішенням Конференції (Зборів).
27. Повноваження Конференції (Зборів) і делегатів Конференції (учасників Зборів) припиняються одразу після оголошення роботи наступної Конференції (наступних Зборів) організації Єдиного Центру відкритою (відкритими).
28. Конференція (Збори) організації Єдиного Центру:

 1. визначає стратегію і тактику діяльності організації Єдиного Центру, приймає заяви та звернення з важливих питань суспільно-політичного життя від імені організації Єдиного Центру у відповідності до політичної позиції керівних органів організацій Єдиного Центру вищого рівня та Центральних керівних органів Єдиного Центру;
 2. обирає та звільняє з посади Голову організації Єдиного Центру за поданням Президії організації Єдиного Центру вищого рівня (за поданням Президії Єдиного Центру – в разі обрання Голови регіональної організації);
 3. має право рекомендувати Президії організації Єдиного Центру вищого рівня (Президії Єдиного Центру – в разі обрання Голови регіональної організації) кандидатури на Голову організації Єдиного Центру;
 4. заслуховує звіт Голови організації Єдиного Центру;
 5. затверджує кількісний склад Ради організації Єдиного Центру та обирає її членів на термін дії повноважень Конференції;
 6. виводить достроково зі складу Ради організації Єдиного Центру окремого виборного її члена;
 7. обирає до складу Ради організації Єдиного Центру нового її члена замість того, повноваження якого припинені достроково;
 8. за поданням відповідної Ради організації Єдиного Центру розглядає питання про підтвердження повноважень (вотум довіри) Голови організації Єдиного Центру шляхом таємного голосування. У разі підтвердження повноважень Голови організації Єдиного Центру оформляється рішення Конференції (Зборів) про припинення повноважень Ради організації Єдиного Центру. У разі не підтвердження повноважень Голови організації Єдиного Центру ухвалює рішення про його звільнення з займаної посади;
 9. заслуховує звіт Голови контрольно-ревізійної комісії організації Єдиного Центру;
 10. затверджує кількісний склад контрольно-ревізійної комісії та обирає її членів на весь термін дії повноважень Конференції;
 11. має право скасовувати рішення, дезавуювати заяви та звернення Ради і Президії організації Єдиного Центру, керівних органів організацій Єдиного Центру нижчого рівня та первинних осередків, відміняти розпорядження, дезавуювати заяви та звернення Голови відповідної організації Єдиного Центру, голів організацій Єдиного Центру нижчого рівня та голів первинних осередків у випадках, передбачених підпунктом 6 пункту 1 статті 6 цього Статуту;
 12. вносить пропозиції щодо кандидатур до складу керівних та контрольно-ревізійних органів вищих рівнів;
 13. висуває кандидатів на місцевих виборах відповідного рівня (для Кримської республіканської організації - на виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим);
 14. приймає інші рішення з виборчих питань;
 15. приймає до Єдиного Центру нових членів.

29. Крім повноважень, визначених пунктом 28 статті 24 цього Статуту, Конференція (Збори) регіональної організації Єдиного Центру:

 1. обирає делегатів на З’їзд Єдиного Центру;
 2. вносить Політичній Раді пропозиції щодо кандидатур від Єдиного Центру на виборах до Верховної Ради України, на виборах Президента України та кандидатур на посади в органах виконавчої влади.
 3. має право ухвалити рішення передбачене пунктом 1 статті 29 цього Статуту щодо будь-якого первинного осередку Єдиного Центру, який входить до складу цієї організації;
 4. затверджує власне рішення щодо прийняття до Єдиного Центру особи, яка успішно завершила кандидатський термін.

30. Крім повноважень, визначених пунктом 28 статті 24 цього Статуту, Конференція (Збори) територіальної організації Єдиного Центру:

 1. обирає делегатів на Конференцію регіональної організації Єдиного Центру;
 2. вносить на розгляд Конференції (Зборів) регіональної організації Єдиного Центру пропозиції щодо кандидатур делегатів З’їзду Єдиного Центру, кандидатури кандидата на посаду Президента України, кандидатур від Єдиного Центру на виборах до Верховної Ради України, до відповідної місцевої ради (для Кримської республіканської організації - до Верховної Ради Автономної Республіки Крим), кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів та кандидатур на посади в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

31. Повноваження, визначені підпунктами 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 пункту 28, пунктами 29 (крім підпункту 3), пунктом 30 цієї статті Статуту, відносяться до виключної компетенції Конференції (Зборів) організації Єдиного Центру і не можуть бути передані на вирішення іншим керівним органам чи посадовим особам організації Єдиного Центру.
32. Конференція має право (Збори мають право) взяти до розгляду та вирішення будь-яке питання діяльності організації Єдиного Центру у межах цього Статуту.
33. У своїй діяльності Конференція організації Єдиного Центру керується (Збори керуються) Програмою та Статутом Єдиного Центру, рішеннями Центральних керівних органів Єдиного Центру та керівних органів організацій Єдиного Центру вищого рівня.

Стаття 25. Рада організацій Єдиного Центру


1. Вищим керівним органом організації Єдиного Центру в період між засіданнями Конференції (Зборів) є Рада організації Єдиного Центру, яка обирається Конференцією (Зборами) на термін її (їхніх) повноважень.
2. До складу Ради організації Єдиного Центру за посадою входять:

 1. Голова відповідної організації Єдиного Центру;
 2. керівник фракції Єдиного Центру (коаліції, до складу якої входить Єдиний Центр) у відповідній місцевій раді або у Верховній Раді Автономної Республіки Крим (для Кримської республіканської організації Єдиного Центру), якщо він є членом Єдиного Центру.

3. Окрім членів Ради організації Єдиного Центру, вказаних у пункті 2 цієї статті Статуту, до складу Ради регіональної організації Єдиного Центру за посадою входять голови територіальних організацій Єдиного Центру, керівник відповідного регіонального секретаріату і керівники всіх окружних секретаріатів регіональної організації Єдиного Центру.
4. Окрім членів Ради організації Єдиного Центру, вказаних у пункті 2 цієї статті Статуту, до складу Ради територіальної організації Єдиного Центру за посадою входять керівник відповідного окружного секретаріату, посадова особа окружного секретаріату, відповідальна за дану територіальну організацію Єдиного Центру.
5. Окрім членів Ради організації Єдиного Центру, вказаних у пункті 2 цієї статті Статуту, до складу Ради міської (міста з районним поділом) організації Єдиного Центру за посадою входять голови районних в місті організацій Єдиного Центру.
6. Інші члени Ради організації Єдиного Центру обираються Конференцією (Зборами) організації Єдиного Центру. Кількість виборних членів Ради організації визначається Конференцією (Зборами) організації Єдиного Центру.
7. У складі Ради регіональної, міської (міста з районним поділом) організації Єдиного Центру повинні бути представлені всі територіальні організації Єдиного Центру, що входять до складу відповідної організації.
8. Рада організації Єдиного Центру проводить засідання не рідше одного разу на три місяці.
9. Засідання Ради організації Єдиного Центру скликаються Головою відповідної організації Єдиного Центру або, в разі його відсутності, неможливості скликання ним засідання з інших поважних причин чи за його дорученням - Першим заступником або одним із заступників:

 1. за рішенням Президії організації Єдиного Центру;
 2. на вимогу більш як третини членів Ради організації Єдиного Центру;
 3. за ініціативою більш як третини організацій Єдиного Центру нижчого рівня (первинних осередків), що безпосередньо входять до її складу, засвідченою рішенням рад відповідних організацій (Зборів відповідних первинних осередків);
 4. за рішенням Центрального керівного органу Єдиного Центру або керівного органу організації Єдиного Центру вищого рівня.

10. Засідання Ради організації Єдиного Центру є правомочним за умови участі в ньому більше половини від кількісного складу Ради.
11. Вибуття окремих членів Ради організації Єдиного Центру з її складу має наслідком відповідне зменшення її кількісного складу.
12. Рішення Ради організації Єдиного Центру ухвалюються більшістю від числа учасників засідання - членів Ради.
13. У засіданні Ради організації Єдиного Центру можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени контрольно-ревізійної комісії та виконавчого органу відповідної організації Єдиного Центру, члени керівних, виконавчих та контрольно-ревізійних органів вищого рівня.
14. Рада організації Єдиного Центру:

 1. скликає Конференцію (Збори) організації Єдиного Центру, встановлює норми представництва на Конференції;
 2. у період між засіданнями Конференції (Зборів) визначає стратегію і тактику діяльності організації Єдиного Центру;
 3. за дорученням Конференції (Зборів) здійснює окремі повноваження Конференції (Зборів);
 4. визначає виборчу політику Єдиного Центру на відповідній території, позицію з питань місцевих референдумів у відповідності до політичної позиції керівних органів організацій Єдиного Центру вищого рівня та Центральних керівних органів Єдиного Центру;
 5. має право рекомендувати Президії організації Єдиного Центру вищого рівня (Президії Єдиного Центру – в разі обрання Голови регіональної організації) кандидатури на Голову організації Єдиного Центру;
 6. за поданням Голови організації Єдиного Центру з числа своїх членів обирає Першого заступника та заступників Голови організації Єдиного Центру;
 7. у випадку неможливості виконання Головою організації Єдиного Центру своїх повноважень, покладає виконання обов’язків Голови на його Першого заступника або на одного із заступників;
 8. обирає зі свого складу членів Президії організації Єдиного Центру відповідно до встановленої нею кількості виборних членів Президії організації Єдиного Центру;
 9. має право ініціювати розгляд Конференцією (Зборами) організації Єдиного Центру питання про підтвердження повноважень (вотум довіри) Голови організації Єдиного Центру;
 10. має право припиняти повноваження Першого заступника, заступника Голови організації, Президії організації, окремого члена Президії організації;
 11. має право приймати до Єдиного Центру нових членів;
 12. має право ініціювати питання про виключення з Єдиного Центру його членів, які перебувають на обліку у відповідній організації;
 13. виносить на розгляд Конференції (Зборів) організації Єдиного Центру пропозиції щодо кандидатів (чи списків кандидатів) у депутати відповідних місцевих рад, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів;
 14. сприяє формуванню фракцій Єдиного Центру у відповідних органах місцевого самоврядування, заслуховує звіт голови фракції по роботі фракції, координує та надає підтримку в їх діяльності;
 15. має право брати до розгляду та приймати рішення з питань діяльності організацій Єдиного Центру нижчого рівня та первинних осередків, що входять до складу організації Єдиного Центру, у випадках, коли їх дії суперечать Статуту, Програмі Єдиного Центру, рішенням керівних органів вищого рівня та чинному законодавству;
 16. має право скликати засідання Конференцій (Зборів) і Рад організацій Єдиного Центру нижчого рівня та первинних осередків;
 17. має право включати до порядку денного Конференцій (Зборів) і Рад організацій Єдиного Центру нижчих рівнів та первинних осередків питання, обов'язкові для розгляду і прийняття рішення по суті;
 18. може заслуховувати звіт Голови організації;
 19. має право скасовувати рішення, дезавуювати заяви та звернення Президії організації Єдиного Центру, керівних органів організацій Єдиного Центру нижчого рівня та первинних осередків, відміняти розпорядження, дезавуювати заяви та звернення Голови відповідної організації Єдиного Центру, голів організацій Єдиного Центру нижчого рівня та голів первинних осередків у випадках, передбачених підпунктом 6 пункту 1 статті 6 цього Статуту;
 20. має право створювати консультативно-дорадчі органи;
 21. приймає в межах своєї компетенції заяви та звернення з важливих питань суспільно-політичного життя від імені Ради організації Єдиного Центру;
 22. здійснює інші повноваження, що випливають з положень Статуту та Програми Єдиного Центру.

15. Крім повноважень, визначених пунктом 14 цієї статті Статуту, Рада регіональної організації Єдиного Центру:

 1. надає дозвіл на утворення територіальних та міських (міст з районним поділом) організацій Єдиного Центру;
 2. затверджує рішення установчих Зборів (Конференцій) про утворення первинних осередків та сільських, селищних, міських (міст районного значення) організацій Єдиного Центру;
 3. заслуховує інформацію територіальних, міських (міст з районним поділом) організацій, які входять до її складу, щодо їхньої діяльності;
 4. затверджує власне рішення щодо прийняття до Єдиного Центру особи, яка успішно завершила кандидатський термін;
 5. вносить Політичній Раді Єдиного Центру пропозиції щодо кандидатур від Єдиного Центру на виборах до Верховної Ради України, на виборах Президента України та кандидатур на посади в органах виконавчої влади;
 6. має право ухвалити рішення, передбачене пунктом 1 статті 29 цього Статуту, щодо будь-якого первинного осередку Єдиного Центру, який входить до складу цієї організації.

16. Крім повноважень, визначених пунктом 14 цієї статті Статуту, Рада територіальної організації Єдиного Центру:

 1. надає дозвіл на утворення первинних осередків та сільських, селищних, міських (міст районного значення) організацій Єдиного Центру;
 2. за поданням Голови територіальної організації Єдиного Центру призначає (звільняє) Голову первинного осередку;
 3. вносить Конференції (Зборам) регіональної організації Єдиного Центру пропозиції щодо кандидатур делегатів З’їзду Єдиного Центру, кандидатур від Єдиного Центру на виборах до Верховної Ради України, до відповідної місцевої ради, на виборах Президента України та кандидатур на посади в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

17. Крім повноважень, визначених пунктом 14 цього Статуту, Рада сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Єдиного Центру приймає рішення щодо створення Президії відповідної організації Єдиного Центру.
18. Повноваження, визначені пунктом 14 (крім підпунктів 1, 2, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22), пунктом 15 (крім підпункту 3), пунктом 16 (крім підпункту 2) та пунктом 17 цієї статті Статуту, відносяться до виключної компетенції Ради організації Єдиного Центру і не можуть бути делеговані Президії чи Голові організації Єдиного Центру.
19. У своїй діяльності Рада організації Єдиного Центру керується Програмою та Статутом Єдиного Центру, рішеннями Центральних керівних органів Єдиного Центру та керівних органів організацій Єдиного Центру вищого рівня, Конференції (Зборів) організації Єдиного Центру.


Стаття 26. Президія організації Єдиного Центру


1. Постійно діючим керівним органом організації Єдиного Центру в період між засіданнями Ради організації є її Президія (для сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Єдиного Центру - в разі її створення).
2. До складу Президії організації Єдиного Центру входять за посадою:

 1. Голова організації Єдиного Центру;
 2. Перший заступник та заступники Голови організації Єдиного Центру.

3. Окрім членів Президії організації Єдиного Центру, вказаних у пункті 2 цієї статті Статуту, до складу Президії регіональної організації Єдиного Центру за посадою входить Керівник секретаріату регіональної організації Єдиного Центру.
4. Окрім членів Президії організації Єдиного Центру, вказаних у пункті 2 цієї статті Статуту, до складу Президії територіальної організації Єдиного Центру за посадою входить Керівник відповідного окружного секретаріату регіональної організації Єдиного Центру.
5. Інші члени Президії організації Єдиного Центру обираються Радою організації Єдиного Центру з її складу.
6. Кількість виборних членів Президії організації Єдиного Центру визначається Радою організації Єдиного Центру.
7. Президія організації Єдиного Центру проводить засідання не рідше одного разу на місяць.
8. Засідання Президії організації Єдиного Центру скликаються Головою організації Єдиного Центру або, за його відсутності, неможливості скликання ним засідання з інших поважних причин чи за його дорученням - Першим заступником або одним із заступників, який виконує його обов’язки.
9. Засідання Президії організації Єдиного Центру є правомочним за умови участі в ньому більшості від її кількісного складу.
10. У засіданні Президії організації Єдиного Центру можуть брати участь з правом дорадчого голосу Голова або заступник Голови контрольно-ревізійної комісії організації Єдиного Центру, члени керівних, виконавчих та контрольно-ревізійних органів вищого рівня.
11. Рішення Президії організації Єдиного Центру ухвалюються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.
12. Президія організації Єдиного Центру:

 1. здійснює оперативне та поточне політичне керівництво діяльністю організації;
 2. приймає заяви та звернення з важливих питань суспільно-політичного життя від імені Президії організації Єдиного Центру;
 3. готує питання на розгляд Ради організації Єдиного Центру;
 4. затверджує кошторис видатків організації Єдиного Центру;
 5. організовує виконання рішень Конференцій (Зборів) та Ради організації Єдиного Центру, вищих керівних органів Єдиного Центру;
 6. за дорученням Конференції (Зборів) чи Ради організації Єдиного Центру здійснює окремі їх повноваження за винятком виключних;
 7. робить подання Конференції (Зборам) організації Єдиного Центру нижчого рівня кандидатури на посаду Голови цієї організації;
 8. має право у виключних випадках на час до засідання Конференції організації Єдиного Центру нижчого рівня, Голова якої не може виконувати свої обов’язки, виконання його обов’язків покласти на члена Єдиного Центру не з числа вищих посадових осіб цієї організації Єдиного Центру;
 9. має право скасовувати рішення, дезавуювати заяви та звернення керівних органів організацій Єдиного Центру нижчого рівня та первинних осередків, відміняти розпорядження, дезавуювати заяви та звернення Голови відповідної організації Єдиного Центру, Голів організацій Єдиного Центру нижчого рівня та Голів первинних осередків у випадках, передбачених підпунктом 6 пункту 1 статті 6 цього Статуту;
 10. приймає до Єдиного Центру нових членів.

13. Крім повноважень, визначених пунктом 12 цієї статті Статуту, Президія регіональної організації Єдиного Центру:

 1. затверджує рішення, прийняті Зборами та Радами (в разі їх створення) первинних осередків, Президіями, Радами, Конференціями (Зборами) організацій Єдиного Центру нижчого рівня про прийняття до Єдиного Центру нового члена;
 2. затверджує власне рішення щодо прийняття до Єдиного Центру особи, яка успішно завершила кандидатський термін;
 3. має право ухвалити рішення, передбачене пунктом 1 статті 29 цього Статуту, щодо будь-якого первинного осередку Єдиного Центру, який входить до складу цієї організації.

14. Крім повноважень, визначених пунктом 12 цієї статті Статуту, Президія територіальної організації Єдиного Центру надає дозвіл на утворення первинних осередків.
15. У своїй діяльності Президія організації Єдиного Центру керується Програмою та Статутом Єдиного Центру, рішеннями Центральних керівних органів Єдиного Центру та керівних органів організацій Єдиного Центру вищого рівня, Конференції (Зборів) та Ради організації Єдиного Центру.


Стаття 27. Голова організації Єдиного Центру


1. Голова організації Єдиного Центру є вищою посадовою особою представницьких органів організації Єдиного Центру.
2. Голова організації Єдиного Центру очолює та організовує діяльність відповідної організації Єдиного Центру.
3. Голова організації Єдиного Центру обирається на посаду Конференцією (Зборами) організації Єдиного Центру за поданням Президії організації Єдиного Центру вищого рівня терміном не більше, ніж на 5 років, шляхом відкритого, таємного або поіменного голосуванням за рішенням Конференції (Зборів).
4. Голова організації Єдиного Центру може бути звільнений з посади до завершення п’ятирічного терміну головування шляхом таємного голосування Конференцією (Зборами) організації Єдиного Центру за ініціативи Президії організації Єдиного Центру вищого рівня або за результатами розгляду питання щодо підтвердження повноважень (вотуму довіри) Голови організації Єдиного Центру, ініційованого Радою організації Єдиного Центру.
5. Голова організації Єдиного Центру:

 1. без доручення представляє організацію Єдиного Центру у керівних органах Єдиного Центру вищого рівня, в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з підприємствами, установами, закладами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами відповідного рівня; має право робити заяви, звернення, публічні виступи від імені організації Єдиного Центру;
 2. звітує перед Конференцією (Зборами) та Радою організації Єдиного Центру;
 3. має право підпису документів (окрім фінансово-господарських) та вчинення дій від імені організації Єдиного Центру;
 4. за посадою входить до складу Ради та Президії організації Єдиного Центру (у разі утворення);
 5. скликає засідання Ради та Президії організації Єдиного Центру, головує на їх засіданнях;
 6. у випадках, передбачених цим Статутом, скликає Конференцію (Збори) організації Єдиного Центру;
 7. вносить пропозиції Раді організації Єдиного Центру щодо кандидатур Першого заступника та заступників Голови організації Єдиного Центру або щодо позбавлення повноважень будь-кого з них;
 8. визначає обов’язки Першого заступника та заступників Голови організації Єдиного Центру та координує їх роботу;
 9. інформує членів організації Єдиного Центру про рішення Центральних керівних органів та керівних органів організацій вищого рівня;
 10. підписує рішення Конференцій (Зборів), засідань Ради організації Єдиного Центру та Президії організації Єдиного Центру;
 11. в межах статутних повноважень видає розпорядження та дає доручення;
 12. має право відміняти розпорядження, дезавуювати заяви та звернення голів організацій Єдиного Центру нижчого рівня та голів первинних осередків у випадках, передбачених підпунктом 6 пункту 1 статті 6 цього Статуту.

6. Крім повноважень, визначених пунктом 5 цієї статті, Голова територіальної організації вносить подання Раді територіальної організації Єдиного Центру щодо кандидатури голови первинного осередку, створеного на території відповідальності цієї організації, або його звільнення з посади.
7. У своїй діяльності Голова організації Єдиного Центру керується Програмою та Статутом Єдиного Центру, рішеннями Центральних керівних органів Єдиного Центру та керівних органів організацій Єдиного Центру вищого рівня, Конференції (Зборів), Ради та Президії організації Єдиного Центру.


Стаття 28. Перший заступник та заступники Голови організації Єдиного Центру


1. На рівні регіональної, територіальної та міської міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) з районним поділом як об’єднання районних у місті (територіальних), організацій Єдиного Центру Голова організації Єдиного Центру має Першого заступника і заступників.
2. Кількість заступників Голови організації визначається Радою організації Єдиного Центру, однак не може перевищувати трьох осіб.
3. На рівні сільської, селищної, міської (міста районного значення) організації Єдиного Голова організації Єдиного Центру має одного заступника.
4. Перший заступник, заступники Голови організації Єдиного Центру обираються Радою організації Єдиного Центру з її складу за поданням Голови організації Єдиного Центру терміном не більше ніж на 5 років.
5. Перший заступник, заступники Голови організації Єдиного Центру звільняються з посади Радою організації Єдиного Центру за поданням Голови організації або за власною ініціативою Ради організації Єдиного Центру.
6. Перший заступник, заступники Голови організації Єдиного Центру виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків, а також окремі повноваження за дорученням Голови організації Єдиного Центру.
7. У випадку неможливості виконання Головою організації своїх повноважень за Рішенням Ради організації Єдиного Центру виконання обов’язків Голови організації Єдиного Центру покладається, як правило, на Першого заступника або на одного із заступників Голови організації Єдиного Центру.
8. У виключних випадках на час до засідання Конференції організації Єдиного Центру нижчого рівня, Голова якої не може виконувати свої обов’язки, за Рішенням Президії організації Єдиного Центру вищого рівня виконання його обов’язків може бути покладено на члена Єдиного Центру не з числа вищих посадових осіб цієї організації Єдиного Центру.
9. За обставин, наведених у пункті 8 цієї статті, Рішення щодо призначення виконуючого обов’язки Голови регіональної організації Єдиного Центру може прийматися, окрім Президії Єдиного Центру, також Колегією Лідерів.


РОЗДІЛ VIII

ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА КЕРІВНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПЕРВИННОГО ОСЕРЕДКУ) ЄДИНОГО ЦЕНТРУ


Стаття 29. Передумови і порядок дострокового припинення повноважень керівних органів і вищих керівних посадових осіб організації Єдиного Центру


1. У випадках грубих порушень Програми або Статуту Єдиного Центру з боку організації Єдиного Центру, її посадових осіб, дій, які зашкодили здійсненню політики Єдиного Центру, Центральні керівні органи Єдиного Центру мають право достроково припинити повноваження Конференції (Зборів) організації Єдиного Центру і призначати наступну за черговістю Конференцію (Збори) такої організації із включенням до Порядку денного питання щодо переобрання керівних органів і вищих керівних посадових осіб організації.
2. У разі прийняття рішення Центральними керівними органами про дострокове припинення повноважень Конференції (Зборів) організації Єдиного Центру і призначення наступної за черговістю Конференції (Зборів) організації із включенням до Порядку денного питання щодо переобрання керівних органів і вищих керівних посадових осіб організації припиняються повноваження керівних органів та вищих керівних посадових осіб такої організації.
3. Для підготовки зазначеної Конференції (Зборів) тим же рішенням утворюється організаційний комітет Конференції (Зборів), якому надаються повноваження здійснювати керівництво організацією до проведення Конференції (Зборів). До складу організаційного комітету обов’язково включаються представники відповідної організації Єдиного Центру.


Стаття 30. Повноваження Центральних керівних органів та керівних органів регіональної організації Єдиного Центру щодо дострокового припинення повноважень керівних органів та керівних посадових осіб організацій (первинних осередків) Єдиного Центру


1. З’їзд, Політична Рада мають право ухвалити рішення, передбачене пунктом 1 статті 29 цього Статуту щодо будь-якої організації та первинного осередку Єдиного Центру.
2. Президія Єдиного Центру має право ухвалити рішення, передбачене пунктом 1 статті 29 цього Статуту щодо будь-якої територіальної, сільської, селищної, міської організації Єдиного Центру та первинного осередку Єдиного Центру.
3. Керівні органи регіональної організації Єдиного Центру мають право ухвалити рішення, передбачене пунктом 1 статті 29 цього Статуту щодо будь-якого первинного осередку Єдиного Центру, який входить до складу цієї організації.


РОЗДІЛ IХ

ЦЕНТРАЛЬНІ КЕРІВНІ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ТА ЇХНІ ВИЩІ КЕРІВНІ ПОСАДОВІ ОСОБИ


Стаття 31. Центральні керівні представницькі органи Єдиного Центру та їхні вищі керівні посадові особи


1. Центральними керівними представницькими органами Єдиного Центру є:

 1. З‘їзд;
 2. Політична Рада;
 3. Президія Єдиного Центру;
 4. Колегія Лідерів Єдиного Центру.

2. Вищими керівними посадовими особами Центральних керівних представницьких органів Єдиного Центру є Лідери Єдиного Центру.


Стаття 32. З‘їзд Єдиного Центру


1. З‘їзд є найвищим Центральним керівним представницьким постійно діючим органом Єдиного Центру.
2. З’їзд Єдиного Центру скликається за власною ініціативою Політичною Радою або Президією Єдиного Центру за необхідністю, але не рідше ніж раз на 5 років, або Президією Єдиного Центру на вимогу більшості регіональних організацій Єдиного Центру, висловлену рішеннями Рад цих організацій.
3. У рішенні про скликання З’їзду визначаються в обов'язковому порядку час і місце проведення його першого засідання, порядок обрання тимчасових робочих органів З'їзду (мандатної комісії, лічильної комісії, робочого секретаріату, робочої Президії та її керівництва).
4. З’їзд чергового скликання набуває своїх повноважень одразу після затвердження позитивних висновків мандатної комісії щодо кількісного складу та повноважень делегатів З’їзду і оголошення першого засідання З’їзду відкритим.
5. Протягом терміну повноважень З’їзду його робота організовується у формі засідань.
6. Засідання З’їзду скликається за власним рішенням Політичної Ради або Президії Єдиного Центру не рідше ніж раз на рік.
7. Засідання З’їзду може скликатися:

 1. Президією Єдиного Центру на вимогу більшості регіональних організацій Єдиного Центру, висловлену рішеннями Рад цих організацій;
 2. Президією Єдиного Центру на вимогу більшості від кількісного складу делегатів З’їзду, засвідчену особистими підписами кожного із ініціаторів скликання позачергового засідання;
 3. Оргкомітетом, обраним із числа більшості від кількісного складу делегатів З’їзду – ініціаторів скликання позачергового засідання.

8. Засідання З’їзду може проводитися повністю чи частково у режимі телеконференції.
9. Порядок проведення засідання З’їзду в режимі телеконференції, порядок формування порядку денного, організації обговорення питань порядку денного, порядок організації голосування і прийняття рішень в режимі телеконференції визначається Політичною Радою.
10. Делегатів З‘їзду обирають на Конференціях (Зборах) регіональних організацій Єдиного Центру згідно з встановленою нормою представництва.
11. Норму представництва регіональних організацій Єдиного Центру на З’їзді визначає Політична Рада або Президія Єдиного Центру. Вона є однаковою для всіх регіональних організацій Єдиного Центру.
12. Делегатами З‘їзду за посадою є:

 1. члени Політичної Ради;
 2. члени Центральної контрольно-ревізійної комісії;
 3. народні депутати України – члени Єдиного Центру.

13. Конференції (Збори) регіональних організацій мають право протягом всього терміну повноважень З’їзду вносити зміни до персонального складу своїх делегацій або шляхом переобрання делегатів, які безпосередньо обрані Конференцією (Зборами), або шляхом переобрання посадовців, які є делегатами З’їзду за посадою від відповідної регіональної організації, та обрання на відповідну посаду іншої особи.
14. Після визнання мандатною комісією повноважень обраного Конференцією (Зборами) делегата З’їзду або делегата З’їзду, який є делегатом З'їзду за посадою, такий делегат набуває спеціального статусу посадової особи Єдиного Центру.
15. Посадові права і обов’язки делегата З’їзду визначаються Політичною Радою.
16. Засідання З‘їзду є правомочним за умови реєстрації для участі у його роботі більшості від загальної кількості делегатів З’їзду, повноваження яких визнані мандатною комісією З’їзду.
17. Рішення на засіданні З‘їзду ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих для участі у засіданні делегатів, повноваження яких визнані мандатною комісією З’їзду.
18. Рішення З’їзду щодо ліквідації Єдиного Центру приймаються більш як двома третинами голосів від загальної кількості обраних делегатів, повноваження яких визнані мандатною комісією З’їзду.
19. Рішення З’їзду з усіх питань, крім кадрових, приймаються шляхом відкритого голосування, якщо інше не прийнято З'їздом.
20. Рішення З’їзду з кадрових питань приймаються відкритим, таємним або поіменним голосуванням за рішенням З’їзду.
21. Повноваження З’їзду і його делегатів припиняються одразу після оголошення роботи наступного З'їзду Єдиного Центру відкритим.
22. З‘їзд:

 1. визначає політику Єдиного Центру, основні напрямки, мету та завдання його діяльності;
 2. звертається з пропозиціями до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань державного, політичного, соціально-економічного та суспільного життя України;
 3. затверджує порядок денний З’їзду, Регламент З’їзду, утворює робочі органи З’їзду;
 4. заслуховує звіт про діяльність Центральних керівних органів Єдиного Центру;
 5. заслуховує звіт Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії;
 6. визначає квоту представництва в Політичній Раді регіональних організацій з дотриманням вимоги рівного представництва, обирає членів Політичної Ради на термін дії повноважень З’їзду та відкликає їх в разі необхідності;
 7. визначає кількісний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії, обирає її членів на термін дії повноважень З’їзду та відкликає їх в разі необхідності;
 8. має право на дострокове припинення повноважень будь-якого з Центральних керівних органів та Центральної контрольно-ревізійної комісії, звільнення з посади окремого члена цих органів;
 9. затверджує Статут і Програму Єдиного Центру та вносить зміни до них;
 10. висуває кандидата від Єдиного Центру на виборах Президента України або визначається щодо підтримки іншого кандидата;
 11. формує і затверджує список кандидатів у народні депутати України від Єдиного Центру;
 12. ухвалює рішення щодо входження Єдиного Центру у виборчі блоки та коаліції у Верховній Раді, щодо змін у їх складі та щодо виходу з них;
 13. надає повноваження підписувати угоду про створення виборчого блоку та коаліції у Верховній Раді члену Єдиного Центру, визначеному З’їздом;
 14. розглядає скарги на рішення керівних органів, посадових осіб, контрольно-ревізійних органів Єдиного Центру та приймає відповідні рішення по суті;
 15. має право приймати до Єдиного Центру нового члена та виключати з Єдиного Центру окремого його члена;
 16. приймає рішення щодо проведення загальнопартійного дорадчого опитування;
 17. приймає рішення щодо об’єднання Єдиного Центру з іншими політичними партіями;
 18. приймає рішення про припинення діяльності Єдиного Центру у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією;
 19. приймає від імені Єдиного Центру заяви та звернення з важливих питань суспільно-політичного життя;
 20. відповідно до пункту 1 статті 29 цього Статуту має право достроково припинити повноваження Конференції (Зборів) організації Єдиного Центру (первинного осередку) і призначати позачергову Конференцію (Збори) такої організації (осередку) із включенням до порядку денного питання щодо переобрання керівних органів і вищих посадових осіб організації (первинного осередку), а також приймати рішення про створення організаційного комітету для підготовки таких Конференцій (Зборів);
 21. має право скасовувати рішення, дезавуювати заяви та звернення Центральних керівних органів Єдиного Центру нижчого рівня, керівних органів організацій Єдиного Центру та первинних осередків, відміняти розпорядження, дезавуювати заяви та звернення вищих посадових осіб Єдиного Центру, Голів організацій Єдиного Центру та Голів первинних осередків;
 22. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

23. Повноваження З’їзду Єдиного Центру, крім зазначених у підпунктах 2, 12, 13, 14, 15, 16, 20 пункту 22 цієї статті Статуту, є виключними і не можуть передаватися іншим органам чи посадовим особам Єдиного Центру.
24. З’їзд має право взяти до розгляду та вирішення будь-яке питання діяльності Єдиного Центру у межах цього Статуту.
25. У своїй діяльності З'їзд керується Програмою і Статутом Єдиного Центру.


Стаття 33. Політична Рада


1. Вищим Центральним керівним постійно діючим представницьким органом Єдиного Центру у період між засіданнями З‘їзду є Політична Рада, яка обирається З’їздом на термін його повноважень.
2. До складу Політичної Ради за посадою входять:

 1. Лідери Єдиного Центру;
 2. Народні депутати України — члени Єдиного Центру;
 3. Голови регіональних організацій Єдиного Центру;
 4. Голова Секретаріату Єдиного Центру.

3. До складу Політичної Ради входять запропоновані Радами регіональних організацій представники регіональних організацій Єдиного Центру за рівною квотою, визначеною З’їздом.
4. Інших членів Політичної Ради обирає З’їзд.
5. Політична Рада працює в режимі засідань і в режимі роботи у постійних комітетах та тимчасових робочих комісіях.
6. Організація роботи Політичної Ради регулюється Регламентом.
7. Порядок формування і організації роботи постійних комітетів і тимчасових робочих комісій Політичної Ради визначається відповідними Положеннями, затвердженими Політичною Радою.
8. Політична Рада проводить засідання не рідше ніж один раз на шість місяців.
9. Засідання Політичної Ради скликаються не рідше одного разу на шість місяців:

 1. за рішенням Президії Єдиного Центру;
 2. за рішенням Колегії Лідерів Єдиного Центру;
 3. за ініціативою більшості регіональних організацій Єдиного Центру, засвідченою рішеннями відповідних Рад.

10. Засідання Політичної Ради є правомочним за умови участі в ньому більше половини її членів.
11. Рішення на засіданні Політичної Ради приймається більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Політичної Ради.
12. Робота Політичної Ради в режимі засідання та в режимі роботи у постійних комітетах і тимчасових робочих комісіях може здійснюватися повністю чи частково у режимі телеконференцій.
13. Порядок організації роботи в режимі телеконференції, порядок формування порядку денного, організації обговорення питань порядку денного, порядок організації голосування і прийняття рішень в режимі телеконференції визначається Політичною Радою.
14. У засіданнях Політичної Ради з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени Центральної контрольно-ревізійної комісії, Керівники Секретаріатів регіональних організацій Єдиного Центру, які не є членами Політичної Ради.
15. Політична Рада:

 1. забезпечує виконання рішень З’їзду в межах своєї компетенції;
 2. обирає членів Колегії Лідерів Єдиного Центру – Лідерів Єдиного Центру;
 3. за пропозицією Колегії Лідерів Єдиного Центру надає згоду на призначення Голови Секретаріату Єдиного Центру та на його звільнення;
 4. обирає виборних членів Президії Єдиного Центру;
 5. скликає З’їзд і його чергове засідання;
 6. визначає норму представництва регіональних організацій на З’їзді;
 7. приймає від свого імені заяви та звернення з важливих питань суспільно-політичного життя;
 8. конкретизує політику Єдиного Центру, визначену З’їздом;
 9. створює постійні комітети та тимчасові робочі комісії Політичної Ради, визначає їх кількісний і персональний склад;
 10. має право припиняти повноваження Президії чи окремого члена Президії Єдиного Центру;
 11. має право припиняти повноваження Колегії Лідерів Єдиного Центру чи окремого Лідера Єдиного Центру;
 12. може за власною ініціативою ухвалювати рішення щодо прийняття до Єдиного Центру нового члена і виключення особи з Єдиного Центру;
 13. приймає остаточні рішення щодо виключення особи з Єдиного Центру за рішенням Президії Єдиного Центру;
 14. у виключних випадках на обмежений період часу для визначених регіональних організацій Єдиного Центру надає Президії Єдиного Центру право затвердження рішень щодо прийняття у члени Єдиного Центру;
 15. має право скликати засідання Конференції (Зборів) та Ради будь-якої організації Єдиного Центру;
 16. має право включати до порядку денного Конференцій (Зборів) і Рад організацій Єдиного Центру всіх рівнів та первинних осередків питання, обов'язкові для розгляду і прийняття рішення по суті;
 17. має право брати до розгляду та приймати рішення з питань діяльності організацій Єдиного Центру, у випадках, коли їхні дії суперечать його Програмі та Статуту, рішенням керівних органів вищого рівня;
 18. відповідно до пункту 1 статті 29 цього Статуту має право достроково припиняти повноваження Конференції (Зборів) регіональної організації Єдиного Центру і призначати позачергову Конференцію (Збори) такої організації із включенням до порядку денного питання щодо переобрання керівних органів і вищих посадових осіб організації, а також приймати рішення про створення організаційного комітету для підготовки таких Конференцій (Зборів) та визначати порядок денний;
 19. відповідно до пункту 1 статті 29 цього Статуту має право достроково припиняти повноваження Конференції (Зборів) територіальної, сільської, селищної, міської організації Єдиного Центру та первинного осередку і призначати позачергову Конференцію (Збори) такої організації із включенням до порядку денного питання щодо переобрання керівних органів і вищих посадових осіб організації, а також приймати рішення про створення організаційного комітету для підготовки таких Конференцій (Зборів) та визначати порядок денний;
 20. приймає рішення про перереєстрацію членів Єдиного Центру в окремих партійних організаціях;
 21. приймає рішення про створення регіональної організації Єдиного Центру, в якому вказуються час і місце проведення Установчої Конференції (Установчих Зборів), склад оргкомітету, вимоги до складу учасників і попередній порядок денний Установчих Зборів (Установчої Конференції);
 22. готує проект виборчого списку Єдиного Центру на виборах народних депутатів України або пропозиції до виборчого списку блоку, до якого входить Єдиний Центр, та подає його на розгляд З’їзду;
 23. створює консультативно-дорадчі органи, визначає їх кількісний і персональний склад;
 24. сприяє діяльності партійній фракції (коаліції, до складу якої входить Єдиний Центр) у Верховній Раді України;
 25. організовує взаємодію з іншими політичними партіями;
 26. координує взаємодію народних депутатів України – членів Єдиного Центру з організаціями Єдиного Центру, фракціями Єдиного Центру (блоками, до складу яких входять представники Єдиного Центру) у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та у місцевих радах, представниками Єдиного Центру в органах державної влади та у виконавчих органах місцевого самоврядування;
 27. заслуховує звіт Колегії Лідерів Єдиного Центру;
 28. заслуховує звіт Голови Секретаріату Єдиного Центру;
 29. заслуховує звіти Голів регіональних організацій Єдиного Центру;
 30. має право скасовувати рішення, дезавуювати заяви та звернення Президії Єдиного Центру і Колегії Лідерів Єдиного Центру, керівних органів організацій Єдиного Центру та первинних осередків, відміняти розпорядження, дезавуювати заяви та звернення вищих посадових осіб Єдиного Центру, Голів організацій Єдиного Центру та Голів первинних осередків;
 31. затверджує зразок партійного квитка;
 32. затверджує зразок посвідчення делегата З’їзду Єдиного Центру;
 33. затверджує зразок посвідчення делегата Конференції організації Єдиного Центру;
 34. визначає порядок обліку членів Єдиного Центру;
 35. визначає розмір та встановлює порядок сплати членських внесків;
 36. визначає повноваження керівних органів Єдиного Центру щодо заохочення та порядок заохочення членів Єдиного Центру;
 37. визначає повноваження керівних органів Єдиного Центру щодо застосування стягнень, а також порядок публічного обговорення проступку та оголошення догани;
 38. затверджує положення та інструкції щодо діяльності виконавчих та контрольно-ревізійних органів Єдиного Центру;
 39. визначає порядок організації засідань З’їзду, Політичної Ради, Президії Єдиного Центру, Конференції (Зборів) організації Єдиного Центру в режимі телеконференції;
 40. приймає Положення «Про постійні комітети Політичної Ради» і Положення «Про тимчасові робочі комісії Політичної Ради»;
 41. приймає Положення «Про консультативно-дорадчі органи Політичної Ради і Рад організацій Єдиного Центру»;
 42. приймає Положення «Про порядок користування, розпорядження та господарського управління коштами та іншим майном Єдиного Центру та організацій Єдиного Центру, яким надано статус юридичної особи»;
 43. у виключних випадках, для визначених регіональних організацій Єдиного Центру і на обмежений період часу покладає на Президію Єдиного Центру право затвердження рішень щодо прийняття у члени Єдиного Центру; здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту або за дорученням З’їзду.

16. Повноваження Політичної Ради, визначені пунктом 15 (за винятком підпунктів 5, 6, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24,25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 ) цієї статті Статуту, відносяться до виключної компетенції Політичної Ради і не можуть бути делеговані Президії Єдиного Центру або Колегії Лідерів Єдиного Центру.
17. У своїй діяльності Політична Рада керується Програмою та Статутом Єдиного Центру, рішеннями З'їзду.


Стаття 34. Президія Єдиного Центру


1. Вищим Центральним керівним постійно діючим представницьким органом Єдиного Центру у період між засіданнями Політичної Ради є Президія Єдиного Центру.
2. До складу Президії Єдиного Центру входять за посадою:

 1. члени Колегії Лідерів Єдиного Центру - Лідери Єдиного Центру;
 2. Голова Секретаріату Єдиного Центру.

3. Інших членів Президії Єдиного Центру обирає Політична Рада зі свого складу.
4. Члени Політичної Ради, Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії, Голови регіональних організацій мають право брати участь у засіданні Президії Єдиного Центру з правом дорадчого голосу.
5. За рішенням Президії Єдиного Центру та Колегії Лідерів окремі засідання Президії Єдиного Центру можуть проводитися у розширеному складі за участю Голів регіональних організацій з правом вирішального голосу. На час такого засідання кількісний склад Президії Єдиного Центру збільшується на кількість всіх Голів регіональних організацій, які не є членами Президії Єдиного Центру.
6. Засідання Президії Єдиного Центру повністю чи частково може проводитися у режимі телеконференції.
7. Порядок організації роботи Президії в режимі телеконференції, порядок формування порядку денного, організації обговорення питань порядку денного, порядок організації голосування і прийняття рішень визначається Політичною Радою.
8. Засідання Президії Єдиного Центру скликає не рідше ніж один раз на два місяці Колегія Лідерів Єдиного Центру.
9. Засідання Президії Єдиного Центру може бути скликане на вимогу більш як третини її членів.
10. Засідання Президії Єдиного Центру є чинним, якщо в його роботі беруть участь більше половини її кількісного складу.
11. Рішення Президії Єдиного Центру приймається більшістю голосів від кількості членів Президії, які беруть участь у її засіданні.
12. Рішення Президії Єдиного Центру на засіданні у розширеному складі приймається більшістю голосів від кількості членів Президії, які беруть участь у засіданні, та більшістю голосів Голів регіональних організацій, які беруть участь у засіданні.
13. Президія Єдиного Центру:

 1. в межах своєї компетенції забезпечує виконання рішень З’їзду та Політичної Ради;
 2. здійснює поточне керівництво політичною діяльністю Єдиного Центру;
 3. затверджує персональний склад оргкомітету З’їзду;
 4. має право скликати за власною ініціативою З'їзд Єдиного Центру;
 5. скликає З'їзд Єдиного Центру на вимогу більшості регіональних організацій, висловлену рішеннями Рад цих організацій;
 6. має право визначати норму представництва регіональних організацій Єдиного Центру на З’їзді;
 7. має право скликати за власною ініціативою засідання З'їзду Єдиного Центру;
 8. скликає засідання З’їзду Єдиного Центру на вимогу більшості регіональних організацій Єдиного Центру, висловлену рішеннями Рад цих організацій;
 9. скликає засідання З’їзду Єдиного Центру на вимогу більшості від кількісного складу делегатів З’їзду, засвідчену особистими підписами кожного із ініціаторів скликання позачергового засідання;
 10. скликає засідання Політичної Ради;
 11. забезпечує виконання рішень З’їзду та Політичної Ради в межах своєї компетенції;
 12. координує роботу організацій Єдиного Центру;
 13. приймає від свого імені заяви та звернення з важливих питань суспільно-політичного життя;
 14. може ухвалювати рішення щодо прийняття до Єдиного Центру нових членів та щодо виключення особи з Єдиного Центру;
 15. затверджує Рішення Установчої Конференції (Установчих Зборів) про створення регіональних, територіальних та міських (міст з районним поділом) організацій Єдиного Центру;
 16. може ухвалювати рішення про набуття регіональними, територіальними, міськими (міст з районним поділом) організаціями Єдиного Центру статусу юридичної особи після їх реєстрації у встановленому законодавством порядку;
 17. вносить Конференції (Зборам) регіональної організації Єдиного Центру пропозицію щодо призначення та звільнення Голови відповідної регіональної організації;
 18. має право у виключних випадках на час до засідання Конференції регіональної організації Єдиного Центру, Голова якої не може виконувати свої обов’язки, виконання його обов’язків покласти на члена Єдиного Центру не з числа вищих посадових осіб цієї регіональної організації;
 19. заслуховує звіти Голів регіональних організацій про діяльність очолюваних ними організацій;
 20. відповідно до пункту 1 статті 29 цього Статуту має право достроково припиняти повноваження Конференції (Зборів) територіальних, сільських, селищних, міських організацій та первинних осередків регіональної організації Єдиного Центру і призначати позачергову Конференцію (Збори) такої організації (такого осередку) із включенням до порядку денного питання щодо переобрання керівних органів і вищих посадових осіб організації (первинного осередку), а також приймати рішення про створення організаційного комітету для підготовки таких Конференцій (Зборів) та визначати порядок денний.
 21. приймає рішення про перереєстрацію членів Єдиного Центру в окремих партійних організаціях;
 22. має право скликати позачергове засідання Конференції (Зборів) та Ради будь-якої організації Єдиного Центру;
 23. має право включати до порядку денного Конференцій (Зборів) та Рад організацій Єдиного Центру всіх рівнів, а також первинних осередків питання, обов'язкові для розгляду і прийняття рішення по суті;
 24. має право брати до розгляду та приймати рішення з питань діяльності організацій Єдиного Центру у випадках, коли їхні дії суперечать його Програмі та Статуту, рішенням керівних органів вищого рівня;
 25. має право скасовувати рішення, дезавуювати заяви та звернення Колегії Лідерів Єдиного Центру, дезавуювати заяви та звернення будь-кого із членів Колегії Лідерів Єдиного Центру – окремого Лідера Єдиного Центру або групи Лідерів Єдиного Центру, керівних органів організацій Єдиного Центру та первинних осередків, відміняти розпорядження, дезавуювати заяви та звернення Голів організацій Єдиного Центру та Голів первинних осередків у випадках, передбачених підпунктом 6 пункту 1 статті 6 цього Статуту;
 26. у виключних випадках на обмежений період часу для визначених регіональних організацій Єдиного Центру за рішенням Політичної Ради перебирає на себе право затвердження рішень щодо прийняття у члени Єдиного Центру;
 27. вносить пропозиції до порядку денного засідань Політичної Ради;
 28. приймає рішення про створення загальнопартійних, регіональних та інших партійних засобів масової інформації, затверджує та звільняє їх керівників;
 29. затверджує зразки печаток, штампів і бланків Єдиного Центру та організацій Єдиного Центру;
 30. встановлює міжнародні зв’язки Єдиного Центру;
 31. здійснює інші повноваження на підставі цього Статуту, доручень Політичної Ради.

14. У своїй діяльності Президія Єдиного Центру керується Програмою та Статутом Єдиного Центру, рішеннями З'їзду та Політичної Ради.


Стаття 35. Колегія Лідерів Єдиного Центру


1. Вищим Центральним керівним постійно діючим представницьким органом Єдиного Центру у період між засіданнями Президії Єдиного Центру є Колегія Лідерів Єдиного Центру (далі – Колегія Лідерів).
2. Колегія Лідерів є колективним органом вищих посадових осіб Центральних керівних представницьких органів Єдиного Центру – Лідерів Єдиного Центру (далі – Лідерів).
3. Персональний склад Колегії Лідерів Єдиного Центру визначає Політична Рада.
4. На термін своїх повноважень Колегія Лідерів приймає внутрішній Регламент, яким визначається порядок організації її роботи.
5. Колегія Лідерів працює у режимі засідань.
6. Лідери Єдиного Центру головують на її засіданнях почергово.
7. Черговість головування на засіданнях Колегії Лідерів одного з Лідерів визначається внутрішнім Регламентом Колегії Лідерів.
8. На час свого головування на засіданнях Колегії Лідерів головуючий обіймає посаду Голови Колегії Лідерів, головує на засіданнях Колегії Лідерів, Президії Єдиного Центру та Політичної Ради, має право підпису документів Колегії Лідерів, Президії Єдиного Центру та Політичної Ради.
9. Засідання Колегії Лідерів скликаються Головою Колегії Лідерів за потребою, але не рідше ніж раз на місяць.
10. Засідання Колегії Лідерів є правомочним за умови участі у ньому всіх її членів.
11. Всі рішення на засіданні Колегії Лідерів приймаються консенсусом.
12. Засідання Колегії Лідерів повністю або частково можуть бути організовані в режимі телеконференції.
13. Порядок організації засідання Колегії Лідерів в режимі телеконференції, порядок формування порядку денного, організації обговорення питань порядку денного, порядок організації голосування і прийняття рішень в режимі телеконференції визначається внутрішнім Регламентом Колегії Лідерів.
14. Колегія Лідерів Єдиного Центру:

 1. в межах своєї компетенції забезпечує виконання рішень З’їзду, Політичної Ради, Президії Єдиного Центру;
 2. має право робити заяви та звернення від свого імені;
 3. скликає засідання Політичної Ради та Президії Єдиного Центру;
 4. визначає з числа своїх членів головуючого на засіданнях Політичної Ради та Президії Єдиного Центру;
 5. вносить пропозиції до порядку денного засідань Політичної Ради та Президії Єдиного Центру;
 6. звітує З’їзду про роботу Політичної Ради;
 7. звітує Політичній Раді про роботу Президії Єдиного Центру та про роботу Колегії Лідерів;
 8. призначає та звільняє за погодженням з Політичною Радою Голову Секретаріату Єдиного Центру;
 9. призначає виконуючого обов'язки Голови Секретаріату Єдиного Центру;
 10. затверджує структуру та штатний розпис Секретаріату Єдиного Центру;
 11. затверджує кошторис витрат Єдиного Центру на поточний рік;
 12. має право у виключних випадках на час до засідання Конференції регіональної організації Єдиного Центру, Голова якої не може виконувати свої обов’язки, виконання його обов’язків покласти на члена Єдиного Центру не з числа вищих посадових осіб цієї регіональної організації;
 13. має право дезавуювати заяви та звернення керівних органів організацій Єдиного Центру та первинних осередків, заяви та звернення Голів організацій Єдиного Центру та Голів первинних осередків у випадках, передбачених підпунктом 6 пункту 1 статті 6 цього Статуту;
 14. здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту, рішень З’їзду, Політичної Ради, Президії Єдиного Центру.

15. У своїй діяльності Колегія Лідерів Єдиного Центру керується Програмою та Статутом Єдиного Центру, рішеннями З'їзду, Політичної Ради та Президії Єдиного Центру.


РОЗДІЛ X

СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ


Стаття 36. Структура виконавчих органів Єдиного Центру


1. Виконавчими органами Єдиного Центру є:

 1. Секретаріат Єдиного Центру – Центральний керівний виконавчий орган Єдиного Центру;
 2. секретаріати регіональних організацій Єдиного Центру;
 3. окружні секретаріати регіональних організацій Єдиного Центру, які утворені на території діяльності декількох територіальних організацій;
 4. секретаріати територіальних організацій (в разі їх утворення).

Стаття 37. Секретаріат Єдиного Центру


1. Організаційне, інформаційне, аналітичне та ресурсне забезпечення діяльності Єдиного Центру, практичне забезпечення виконання рішень Центральних керівних представницьких органів Єдиного Центру здійснює Секретаріат Єдиного Центру.
2. Секретаріат Єдиного Центру:

 1. веде облік організацій Єдиного Центру та його членів;
 2. здійснює з числа членів Єдиного Центру добір і розстановку кадрів посадових осіб у виконавчих органах Єдиного Центру;
 3. організовує підготовку і перепідготовку кадрів;
 4. веде та зберігає загальнопартійну документацію тощо;
 5. забезпечує оприлюднення звітів Єдиного Центру відповідно до законодавства;
 6. в межах затвердженого кошторису розпоряджається та здійснює господарське управління коштами та іншим майном Єдиного Центру;
 7. має свою печатку, штампи та бланки;
 8. невідкладно повідомляє особу, виключену з Єдиного Центру, про її виключення за рішенням Президії Єдиного Центру, Політради або З’їзду;
 9. надає дозвіл на виготовлення партійної символіки;
 10. здійснює інші виконавчі повноваження в межах цього Статуту.

3. Голову Секретаріату Єдиного Центру за погодженням з Політичною Радою або виконуючого обов'язки Голови Секретаріату Єдиного Центру (в разі неможливості виконання своїх обов'язків Головою Секретаріату) призначає на посаду та звільняє з посади Колегія Лідерів.
4. Голова Секретаріату Єдиного Центру є вищою посадовою особою Центрального керівного виконавчого органу Єдиного Центру – Секретаріату Єдиного Центру.
5. Голова Секретаріату Єдиного Центру:

 1. здійснює керівництво Секретаріатом Єдиного Центру;
 2. видає секретаріатам регіональних організацій та окружним секретаріатам накази, розпорядження та доручення обов’язкові для виконання;
 3. призначає та звільняє з посади заступників Голови Секретаріату Єдиного Центру та розподіляє між ними обов’язки;
 4. призначає та звільняє з посади керівників та працівників підрозділів Секретаріату Єдиного Центру;
 5. призначає за погодженням з Президією Єдиного Центру, звільняє з посад, усуває від виконання посадових обов’язків Керівників секретаріатів регіональних організацій, призначає виконуючих обов’язки Керівників секретаріатів регіональних організацій;
 6. за поданням Керівника секретаріату відповідної регіональної організації Єдиного Центру призначає, звільняє з посади, усуває від виконання посадових обов’язків Керівників окружних секретаріатів, призначає виконуючих обов’язки Керівників окружних секретаріатів;
 7. затверджує структуру та штатний розпис секретаріатів регіональних організацій, окружних секретаріатів та секретаріатів територіальних організацій (в разі їх створення);
 8. має право підпису фінансово-господарських документів та визначає матеріально-відповідальних осіб;
 9. має право укладати договори оренди щодо необхідного для діяльності Єдиного Центру рухомого та нерухомого майна за згодою Президії Єдиного Центру;
 10. може надавати право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Єдиного Центру.


Стаття 38. Секретаріат регіональної організації, окружний секретаріат та секретаріат територіальної організації (в разі його створення)


1. Організаційно-технічне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності регіональної, територіальної, міської (у містах з районним поділом) організації Єдиного Центру та його органів, практичне забезпечення виконання рішень керівних органів Єдиного Центру в межах території своєї відповідальності здійснює:

 1. на рівні регіональної організації – секретаріат регіональної організації;
 2. на рівні територіальної організації в разі нестворення секретаріату територіальної організації – відповідний окружний секретаріат;
 3. на рівні територіальної організації в разі створення секретаріату територіальної організації – секретаріат такої територіальної організації.

2. Секретаріат регіональної організації, окружний секретаріат, секретаріат територіальної організації (в разі його створення):

 1. в межах території своєї відповідальності забезпечує діяльність партійних організацій, виконання цими організаціями рішень Центральних керівних органів Єдиного Центру, наказів, розпоряджень та доручень Голови Секретаріату Єдиного Центру;
 2. в межах території своєї відповідальності забезпечує виконання рішень керівних органів, наказів і розпоряджень Голів організацій Єдиного Центру вищого рівня в тій мірі, в якій вони не суперечать рішенням Центральних керівних органів Єдиного Центру, наказів, розпоряджень і доручень Керівника секретаріату відповідного рівня;
 3. веде облік первинних осередків та організацій Єдиного Центру на території своєї відповідальності;
 4. веде облік членів Єдиного Центру, які стоять на обліку в організаціях і первинних осередках Єдиного Центру на території своєї відповідальності;
 5. в межах затвердженого кошторису розпоряджається та здійснює господарське управління коштами та іншим майном організацій Єдиного Центру на території своєї відповідальності;
 6. забезпечує діловодство та зберігає документацію організації;
 7. здійснює інші виконавчі функції.

3. Секретаріат регіональної організації, крім повноважень зазначених у пункті 2 цієї статті Статуту:

 1. веде фінансово-господарську діяльність регіональної організації;
 2. забезпечує ресурсну підтримку діяльності організацій нижчого рівня.

4. Керівника секретаріату регіональної організації призначає та звільняє з посади (усуває від виконання обов'язків) за погодженням з Президією Єдиного Центру Голова Секретаріату Єдиного Центру.
5. Виконуючого обов'язки Керівника секретаріату регіональної організації Єдиного Центру (в разі неможливості виконання своїх обов'язків Керівником секретаріату регіональної організації) призначає та звільняє з посади (усуває від виконання обов'язків) Голова Секретаріату Єдиного Центру.
6. Керівника окружного секретаріату або виконуючого обов'язки Керівника окружного секретаріату Єдиного Центру (в разі неможливості виконання своїх обов'язків Керівником окружного секретаріату) призначає та звільняє з посади (усуває від виконання обов'язків) Голова Секретаріату Єдиного Центру за поданням Керівника секретаріату відповідної регіональної організації Єдиного Центру.
7. Керівника секретаріату територіальної організації (в разі створення секретаріату територіальної організації) або виконуючого обов'язки Керівника секретаріату територіальної організації Єдиного Центру (в разі неможливості виконання своїх обов'язків Керівником секретаріату територіальної організації) призначає та звільняє з посади (усуває від виконання обов'язків) Керівник секретаріату регіональної організації Єдиного Центру.
7. Керівник секретаріату регіональної організації, окружного секретаріату, секретаріату територіальної організації (в разі його створення) здійснює керівництво відповідним секретаріатом та має право підпису фінансово-господарських документів.
8. Керівник секретаріату регіональної організації, окружного секретаріату, секретаріату територіальної організації (в разі його створення) може надавати право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів організацій Єдиного Центру в межах території своєї відповідальності.
9. Керівник секретаріату регіональної організації призначає на посади та звільняє з посад працівників секретаріату регіональної організації, окружних секретаріатів та секретаріатів територіальних організацій відповідної регіональної організації.


РОЗДІЛ XI

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ


Стаття 39. Структура та загальні засади діяльності контрольно-ревізійних органів Єдиного Центру


1. Статутними контрольно-ревізійними органами Єдиного Центру є контрольно-ревізійні комісії. Контрольно-ревізійні комісії контролюють та перевіряють статутну, фінансову, внутрішньогосподарську діяльність Єдиного Центру та його організацій, здійснюють контроль за дотриманням партійної дисципліни та службової етики.
2. До контрольно-ревізійних органів Єдиного Центру належать:

 1. Центральна контрольно-ревізійна комісія;
 2. контрольно-ревізійні комісії регіональних організацій;
 3. контрольно-ревізійні комісії територіальних, міських (міст з районним поділом) організацій.

3. Контрольно-ревізійні органи Єдиного Центру керуються у своїй діяльності чинним законодавством України, Програмою та Статутом Єдиного Центру, рішеннями його керівних органів.
4. Засідання контрольно-ревізійної комісії чинне за умови участі у ньому більшості її членів.
5. Рішення контрольно-ревізійної комісії приймаються більшістю голосів її членів.
6. Інші питання порядку діяльності контрольно-ревізійних комісій визначаються Положенням про контрольно-ревізійні органи Єдиного Центру, яке затверджує Політична Рада.
7. Для здійснення своїх повноважень контрольно-ревізійна комісія безперешкодно отримує від статутних органів та посадових осіб Єдиного Центру інформацію, яка стосується статутної, фінансової, внутрішньогосподарської діяльності партійної організації, Конференції (Зборам) якої вона є підзвітна, та усіх організацій нижчого рівня.
8. Член контрольно-ревізійної комісії не може входити до складу інших керівних, виконавчих та контрольно-ревізійних органів Єдиного Центру, крім випадків передбачених цим Статутом.


Стаття 40. Центральна контрольно-ревізійна комісія


1. Кількісний і персональний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії визначає З’їзд на термін дії його повноважень.
2. До складу Центральної контрольно-ревізійної комісії з правом дорадчого голосу входять всі Голови контрольно-ревізійних комісій регіональних організацій Єдиного Центру.
3. Голова та заступник Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії обираються на засіданні Центральної контрольно-ревізійної комісії з числа її членів, обраних З'їздом.
4. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії є вищою посадовою особою Центрального контролюючого органу Єдиного Центру - Центральної контрольно-ревізійної комісії.
5. Центральна контрольно-ревізійна комісія є підзвітною З’їзду.
6. Центральна контрольно-ревізійна комісія розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням Центральних керівних органів, за зверненнями, заявами і скаргами організацій та окремих членів Єдиного Центру.
7. Доручення Центральних керівних органів, заяви, звернення та скарги організацій та окремих членів Єдиного Центру Центральна контрольно-ревізійна комісія розглядає та приймає рішення по суті у термін не більше одного місяця від дня їх надходження та надає на них мотивовану відповідь (на прохання заявника - у письмовій формі).
8. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Політичної Ради, конференціях, зборах, засіданнях керівних та контрольно-ревізійних органів організацій Єдиного Центру всіх рівнів з правом дорадчого голосу.
9. Для вивчення окремих питань, що належать до її компетенції, Центральна контрольно-ревізійна комісія дає обов’язкові до виконання доручення контрольно-ревізійним комісіям організацій Єдиного Центру.
10. Для здійснення організаційного та технічного забезпечення діяльності Центральної контрольно-ревізійної комісії створюється Секретаріат Центральної контрольно-ревізійної комісії, який є структурним підрозділом Секретаріату Єдиного Центру.


Стаття 41. Контрольно-ревізійні комісії організацій Єдиного Центру


1. Кількісний і персональний склад контрольно-ревізійної комісії організації Єдиного Центру визначає Конференція (Збори) відповідної організації Єдиного Центру на термін дії повноважень Конференції (Зборів).
2. Голова та заступник Голови контрольно-ревізійної комісії обираються на засіданні контрольно-ревізійної комісії з числа її членів, обраних Конференцією (Зборами) відповідної організації Єдиного Центру.
3. Контрольно-ревізійна комісія організації Єдиного Центру підзвітна Конференції (Зборам) відповідної організації.
4. Члени контрольно-ревізійної комісії організації Єдиного Центру мають право брати участь у засіданнях Ради цієї організації Єдиного Центру, конференціях, зборах, засіданнях керівних та контрольно-ревізійних органів організацій Єдиного Центру нижчого рівня з правом дорадчого голосу.
5. Контрольно-ревізійна комісія організації Єдиного Центру розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням Центральних керівних органів Єдиного Центру, Центральної контрольно-ревізійної комісії або Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії, керівних органів або Голови відповідної організації Єдиного Центру, за зверненнями, заявами і скаргами організацій та окремих членів Єдиного Центру партійних організацій нижчого рівня, окремих членів Єдиного Центру.
6. Доручення Центральних керівних органів, заяви, звернення та скарги організацій та окремих членів Єдиного Центру Центральна контрольно-ревізійна комісія розглядає та приймає рішення по суті у термін не більше одного місяця від дня їх надходження та надає на них мотивовану відповідь (на прохання заявника - у письмовій формі).
7. Для вивчення окремих питань, що належать до її компетенції, контрольно-ревізійна комісія регіональної організації дає обов’язкові до виконання доручення контрольно-ревізійним комісіям організацій Єдиного Центру нижчого рівня.


РОЗДІЛ XII

КОНСУЛЬТАТИВНО - ДОРАДЧІ ОРГАНИ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ


Стаття 42. Основні завдання консультативно-дорадчих органів Єдиного Центру і організацій Єдиного Центру


1. Для вироблення, конкретизації, обґрунтування, корегування тощо позиції Єдиного Центру і організацій Єдиного Центру з питань, що відповідають меті та завданням діяльності Єдиного Центру на загальнодержавному і місцевому рівнях, за рішенням Політичної Ради на рівні Єдиного Центру і Ради організації Єдиного Центру на місцевому рівні можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи з числа членів Єдиного Центру.
2. Формат, напрямки та терміни діяльності, а також статус членів консультативно-дорадчого органу визначаються Положенням про цей орган, яке затверджується Політичною Радою.


Стаття 43. Організація діяльності консультативно-дорадчих органів Єдиного Центру і організацій Єдиного Центру


1. Для якісного виконання завдань консультативно-дорадчого органу за рішенням його керівника і на умовах, передбачених Положенням про цей орган, можуть залучатися сторонні експерти.
2 Організаційне та ресурсне забезпечення діяльності консультативно-дорадчого органу здійснює Секретаріат Єдиного Центру на загальнопартійному рівні і секретаріат регіональної організації Єдиного Центру на рівні регіональної організації та організацій Єдиного Центру, які входять до складу даної регіональної організації.


РОЗДІЛ XIII

МАЙНО ТА КОШТИ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ


Стаття 44. Власність Єдиного Центру та організацій Єдиного Центру – юридичних осіб


1. Єдиний Центр є неприбутковою організацією.
2. У власності Єдиного Центру та організацій Єдиного Центру, які мають статус юридичної особи, можуть бути кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності Єдиного Центру.
3. Єдиний Центр та організації Єдиного Центру, які мають статус юридичної особи, самостійно володіють, користуються та розпоряджаються власними коштами та іншим майном, набуття якого не забороняє законодавство України.
4. Організації Єдиного Центру, які мають статус юридичної особи, користуються та розпоряджаються коштами та іншим майном Єдиного Центру, в межах та в порядку, визначених Політичною Радою.


Стаття 45. Джерела формування об’єктів права власності Єдиного Центру та організацій Єдиного Центру – юридичних осіб


1. Джерелами формування коштів та іншого майна Єдиного Центру є:

 1. членські внески членів Єдиного Центру;
 2. добровільні внески членів Єдиного Центру;
 3. добровільні пожертви та благодійні внески громадян, підприємств, установ та організацій з врахуванням обмежень, визначених законодавством України;
 4. державне фінансування статутної діяльності у встановленому законодавством України порядку;
 5. відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації, у порядку, встановленому законодавством України;
 6. кошти або інше майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової або матеріальної допомоги з джерел не заборонених законодавством;
 7. інші надходження не заборонені законодавством.

2. Джерелами формування коштів та іншого майна організацій Єдиного Центру, які мають статус юридичної особи, є:

 1. кошти та інше майно, які надає Єдиний Центр;
 2. добровільні внески членів Єдиного Центру;
 3. добровільні пожертви та благодійні внески громадян, підприємств, установ та організацій з врахуванням обмежень, визначених законодавством України;
 4. кошти або інше майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової або матеріальної допомоги з джерел не заборонених законодавством.

Стаття 46. Напрямки використання об’єктів права власності Єдиного Центру та організацій Єдиного Центру – юридичних осіб


1. Кошти та інше майно Єдиного Центру, його організацій, які мають статус юридичної особи, спрямовуються на виконання статутних завдань та досягнення програмних цілей Єдиного Центру, утримання штатного персоналу та на матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.
2. Кошти Єдиного Центру та його організацій, які мають статус юридичної особи, можуть витрачатись:

 1. на придбання майна;
 2. на забезпечення інформаційно-пропагандистської та видавничої діяльності;
 3. на оплату вартості цивільних (в т.ч. цивільно-правових) та господарських угод і договорів;
 4. на фінансування власних заходів;
 5. на оплату праці та заохочення працівників;
 6. на матеріальну підтримку молодіжних, жіночих та інших громадських організацій.

Стаття 47. Суб’єкти права власності та господарського управління об’єктами права власності Єдиного Центру та організацій Єдиного Центру – юридичних осіб


Право власності Єдиного Центру та організацій Єдиного Центру – юридичних осіб реалізують вищі представницькі керівні органи відповідного рівня (З'їзд Єдиного Центру, Конференція (Збори) організації Єдиного Центру) в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Функції з господарського управління коштами та іншим майном Єдиного Центру та організацій, які мають статус юридичної особи, здійснюють відповідно Секретаріат Єдиного Центру, секретаріати регіональних організацій Єдиного Центру, окружні секретаріати та секретаріати територіальних організацій в порядку, встановленому Політичною Радою.


Стаття 48. Порядок відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення майнових прав Єдиного Центру та організацій Єдиного Центру – юридичних осіб


Збитки завдані Єдиному Центру, його організації, яка має статус юридичної особи, внаслідок порушення їхніх майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у передбаченому законодавством порядку.


Стаття 49. Порядок оприлюднення відомостей про обсяг та напрями використання коштів


Єдиний Центр оприлюднює відомості про обсяг та напрями використання коштів у порядку, визначеному законом.


РОЗДІЛ XIV

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ


Стаття 50. Набуття статусу юридичної особи Єдиним Центром і організаціями Єдиного Центру


Єдиний Центр, його регіональні організації, а також за рішенням Президії Єдиного Центру його територіальні та міські міст з районним поділом організації набувають статусу юридичної особи з часу державної реєстрації в установленому законодавством порядку.


Стаття 51. Вид та організаційно-правова форма Єдиного Центру та організацій Єдиного Центру, які набувають статусу юридичних осіб


1. У відповідності до чинного законодавства Єдиний Центр і організації Єдиного Центру, які набувають статусу юридичної особи, належать до виду юридичних осіб приватного права.
2. За своєю організаційно-правовою формою Єдиний Центр і організації Єдиного Центру, які набувають статусу юридичної особи, відповідно до чинного законодавства належать до неприбуткових організацій.


Стаття 52. Основні ознаки і правові наслідки набуття статусу юридичної особи Єдиним Центром і організаціями Єдиного Центру


1. У статусі юридичних осіб Єдиний Центр і організації Єдиного Центру, наділяються цивільною правоздатністю і дієздатністю, мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в судах.
2. Єдиний Центр, його організації, які є юридичними особами, мають рахунки в банку, печатки, штампи та бланки, зразки яких затверджує Президія Єдиного Центру.
3. Єдиний Центр, його організації, які мають статус юридичної особи, мають власний баланс, ведуть бухгалтерську та іншу звітність, передбачену законодавством, реєструються в державних органах та здійснюють платежі в порядку і обсягах, визначених законодавством.


Стаття 53. Порядок розподілу цивільно-правової відповідальності Єдиним Центром та організаціями Єдиного Центру, які мають статус юридичної особи, між собою та з іншими юридичними особами


Єдиний Центр, його організації, які мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою господарську діяльність і не несуть цивільно-правової відповідальності за зобов‘язання одне одного та будь-яких інших юридичних осіб.


Стаття 54. Правовий статус організацій та первинних осередків Єдиного Центру, які не наділяються статусом юридичної особи


1. Організації та первинні осередки Єдиного Центру, які не наділяються статусом юридичної особи, легалізуються у відповідних органах юстиції шляхом повідомлення. Вони наділяються майном Єдиним Центром і діють на підставі цього Статуту.
2. Організації та первинні осередки Єдиного Центру, які не наділяються статусом юридичної особи, можуть мати печатки, штампи та бланки, зразки яких затверджує Президія Єдиного Центру.


Стаття 55. Порядок заснування засобів масової інформації


1. Єдиний Центр може засновувати засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства.
2. Регіональна організація Єдиного Центру може засновувати засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства за згодою Президії Єдиного Центру.


РОЗДІЛ XV

ПРИПИНЕННЯ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ЯК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ


Стаття 56. Шляхи припинення Єдиного Центру як юридичної особи і процедура прийняття відповідного рішення


1. Єдиний Центр може припинити свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації (саморозпуску) за рішенням З‘їзду у порядку, визначеному цим Статутом, або у інших випадках та у порядку, встановлених законодавством.
2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск Єдиного Центру приймає З'їзд, якщо за нього проголосувало більше ніж дві третини обраних на нього делегатів.
3. Рішення про ліквідацію Єдиного Центру (припинення Єдиного Центру як юридичної особи) може бути прийняте в судовому порядку.


Стаття 57. Порядок припинення Єдиного Центру як юридичної особи


1. Припинення Єдиного Центру як юридичної особи передбачає припинення діяльності всіх його статутних органів, організацій та осередків.
2. Комісію з припинення Єдиного Центру як юридичної особи створює З‘їзд, який прийняв рішення про ліквідацію (саморозпуск) Єдиного Центру.
3. Комісія з припинення Єдиного Центру як юридичної особи після задоволення усіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно Єдиного Центру, які не можуть при цьому перерозподілятись між його членами.
4. У разі припинення Єдиного Центру як юридичної особи його активи можуть бути передані іншому неприбутковому об’єднанню громадян відповідного спрямування, державі або спрямовані на благодійництво.
5. Якщо рішення про припинення Єдиного Центру як юридичної особи прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов‘язані з його ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.


РОЗДІЛ XVI

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ


Стаття 58. Cуб’єкти внесення пропозицій щодо змін до Статуту та Програми Єдиного Центру


Право внесення пропозицій щодо змін до цього Статуту та Програми Єдиного Центру належить кожному його члену.


Стаття 59. Процедурний порядок внесення та розгляду пропозицій щодо змін до Статуту та Програми Єдиного Центру


Процедурний порядок внесення та розгляду пропозицій щодо змін до Статуту та Програми Єдиного Центру визначає Політична Рада.


Стаття 60. Суб’єкт прийняття рішення про внесення змін до Статуту та Програми Єдиного Центру


1. Рішення про внесення змін до Статуту та Програми Єдиного Центру приймає З'їзд.
2. Про внесені за рішенням З'їзду зміни до Статуту та Програми Єдиний Центр повідомляє органи державної реєстрації у передбачений законодавством термін.